Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση ιδίων μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 23.9.2003 μέχρι 31.12.2003 αγόρασε 3.583.650 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 13,86 ευρώ ανά μετοχή....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 23.9.2003 μέχρι 31.12.2003 αγόρασε 3.583.650 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 13,86 ευρώ ανά μετοχή.Η ανωτέρω αγορά έγινε σύμφωνα με την από 11.9.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της από 11.9.2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστημα από 23.9.2003 μέχρι 31.12.2003, ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές. Μετά την ανωτέρω αγορά η Τράπεζα κατέχει σήμερα συνολικά 9.320.959 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,95 % του σημερινού Μετοχικού της Κεφαλαίου.Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2003
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.