Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2003 στις 26 Φεβρουαρίου 2004

H Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2004 μετά το πέρας της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
H Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2004 μετά το πέρας της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Λόγω των σημαντικών εκκρεμοτήτων που υπάρχουν σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS), τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση (εκκρεμούν μεταξύ άλλων θέματα αποτίμησης χαρτοφυλακίων και παραγώγων, φορολογικά κ.ά.) η Τράπεζα θα δημοσιεύσει αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) ταυτόχρονα με τις άλλες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει πλήρης συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων της Eurobank με εκείνες των άλλων τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2005 και εφεξής, αφού θα έχουν αρθεί οι ασάφειες ως προς την κατάρτισή τους. Η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως 2003 θα συνέλθει την Μ. Δευτέρα 5 Απριλίου 2004, ενώ η αποκοπή του μερίσματος, μετά από έγκριση της Συνελεύσεως, θα γίνει την Μ. Τρίτη 6 Απριλίου 2004. Τα αποτελέσματα για το Α΄ Τρίμηνο του 2004 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 13 Μαίου, για το Α΄ Εξάμηνο την Πέμπτη 5 Αυγούστου και για το Εννεάμηνο 2004 την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2004.