Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Μαΐου 2015 εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Stephen Lloyd G. Johnson, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Josh P. Seegopaul, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Ο κ. Johnson, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των επενδύσεων, είναι διευθυντικό στέλεχος (Principal) της «WL Ross & Co. LLC», υπεύθυνος για την εξεύρεση και την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε μετοχές (private equity investments) σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων.

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, ενώ σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, η δε σύνθεσή του, πέραν της ανωτέρω αντικατάστασης, παραμένει αμετάβλητη και έχει ως εξής:

1. Νικόλαος Β. Καραμούζης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

2. Σπυρίδων Λ. Λορεντζιάδης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3. Φωκίων X. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4. Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

5. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

6. Jon Steven B.G. Haick, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Bradley Paul L. Martin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. Stephen Lloyd G. Johnson, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

9. Wade Sebastian R.E. Burton, μη εκτελεστικό μέλος

10. Γεώργιος Κ. Χρυσικός, μη εκτελεστικό μέλος

11. Χριστίνα Γ. Ανδρέου, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 3723/2008, μη εκτελεστικό μέλος

12. Kenneth Howard Prince – Wright, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, μη εκτελεστικό μέλος.