Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρέπεμψε σε φάση ΙΙ (κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 4 ν. 3959/2011) την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δηλαδή τη συγχώνευσή της με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ως προς τις επί μέρους αγορές: (i) της εκδόσεως και παροχής υπηρεσιών αποδοχής πιστωτικών καρτών, (ii) της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), και (iii) της αναπτύξεως/διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι συγχωνευόμενες τράπεζες θα συνεργασθούν με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως προβλέπεται από τον νόμο, για την ταχεία έκδοση της εγκριτικής απόφασης.