Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.06.2010

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα:
 
Α.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε την 25η Ιουνίου 2010 με απαρτία 54,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 31.5.2010 πρόσκληση, τα εξής:

  1. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2009, τη μη διανομή μερίσματος και την καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού ευρώ 58,6 εκατ., που αντιστοιχεί στη δεδουλευμένη μερισματική απόδοση 10% επί των προνομιούχων μετοχών που κατέχει.
  2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009.
  3. Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών «ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ», για  τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2010. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
  4. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2013, και τον καθορισμό των κ.κ. Σπυρίδωνα Λ. Λορεντζιάδη και Παναγιώτη Β. Τριδήμα ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. Την επικύρωση του ορισμού του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου κ. Δημητρίου Γεωργούτσου ως πρόσθετου μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας σύμφωνα με το ν.3723/2008. Την εκλογή των κ.κ. Ευθύμιου Χριστοδούλου, Φώτιου Αντωνάτου, Emmanuel L. Bussetil, Περικλή Πεταλά, Παναγιώτη Τριδήμα και Σπυρίδωνα Λορεντζιάδη ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, η θητεία της οποίας λήγει με την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2013.
  5. Την έγκριση α) των αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2009 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με προηγούμενες εγκρίσεις της Γενικής Συνέλευσης, και β) των αμοιβών για τη χρήση 2010 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.3723/2008.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 25ης Ιουνίου 2010, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:
1. Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Γεώργιος Κ. Γόντικας, Επίτιμος Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος3. 'Aννα Μαρία Λουΐζα Ι. Λάτση, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος4. Νικόλαος Κ. Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος5. Νικόλαος Β. Καραμούζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 6. Βύρων Ν. Μπαλλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 7. Μιχάλης Η. Κολακίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 8. Νικόλαος Κ. Παυλίδης, εκτελεστικό μέλος 9. Σπύρος Ι. Λάτσης, μη εκτελεστικό μέλος10. Φώτιος Σ. Αντωνάτος, μη εκτελεστικό μέλος11. Περικλής Π. Πεταλάς, μη εκτελεστικό μέλος 12. Emmanuel L. Bussetil, μη εκτελεστικό μέλος13. Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος, μη εκτελεστικό μέλος14. Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος15. Σπυρίδων Λ. Λορεντζιάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος16. Παναγιώτης Β. Τριδήμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
17. Δημήτριος Γεωργούτσος, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, πρόσθετο μέλος.