Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank ακούει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας για αειφόρο ανάπτυξη και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Στην επιδίωξη των παγκόσμιων αυτών στόχων, συνεργαζόμαστε με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους σημαντικούς φορείς:

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ (UN Global Compact)

Μέλος από το 2008, η Eurobank συμμετέχει εθελοντικά στη διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την αειφορία και την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ευθυγραμμίζουμε τις δραστηριότητές μας σε 10 διεθνώς αποδεκτές αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Περισσότερα για το UN Global Compact.

Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI)

Από το 2005 η Eurobank είναι μέλος στο Παγκόσμιο Δίκτυο Χρηματοοικονομικών Οργανισμών. Την περίοδο 2010-2014 είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δράσης του UNEP FI.

 • Συντονίσαμε την εκστρατεία προώθησης της αειφόρου τραπεζικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • Συμβάλαμε στην έκδοση του Εγχειριδίου Αειφόρου Τραπεζικής, που είναι το πρώτο στο είδος του.

Διαβάστε την έκθεση αξιολόγησης για τις αρχές υπεύθυνης τραπεζικής.

Περισσότερα για το UNEP FI.

Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMAS)

Από το 2009 η Eurobank είναι εγγεγραμμένη στο Ευρωπαϊκό Μητρώο των επιχειρήσεων που τηρούν τον Κανονισμό για την Περιβαλλοντική Διαχείριση (EMAS).

Το EMAS είναι ένα σύστημα σύγχρονης διαχείρισης περιβάλλοντος, διαφάνειας και συμμετοχής, που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα για το EMAS.

Energy Efficiency Financial Institution Group (EEFIG)

Από το 2013 η Eurobank είναι μέλος της μόνιμης ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων που έχει θεσμοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης.

Περισσότερα για το Σύστημα EEFIG.

Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Μέλος από το 2010, η Eurobank πρωτοστάτησε στη δημιουργία της διατραπεζικής Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και συντονίζει τις εργασίες της μέχρι και σήμερα.

Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της ΕΕΤ:

 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις του διεθνούς και εθνικού ρυθμιστικού/κανονιστικού πλαισίου.
 • Επεξεργάζεται τα θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 • Συνεργάζεται με το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών και άλλους φορείς για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών.

Περισσότερα για την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της ΕΕΤ.

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas

Μέλος από το 2003, η Eurobank ενστερνίζεται τις αρχές και τις αξίες του CSR Hellas. Σε αυτό το πλαίσιο:

 • Εφαρμόζουμε καλές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 • Συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης και δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Περισσότερα για το Δίκτυο CSR Hellas.

Sustainable Greece 2020 Initiative – QualityNet Foundation

Πρεσβευτής της πρωτοβουλίας από το 2014, η Eurobank υποστηρίζει τους στόχους της. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ανάπτυξη συστηματοποιημένου διαλόγου σε εθνικό επίπεδο και τη δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων που υποστηρίζουν την πορεία των οργανισμών προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Eurobank συμμετέχει στις δράσεις του QualityNet Foundation, που υλοποιεί αυτήν την πρωτοβουλία μέσα από:

 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας, υπηρεσιών και εργαλείων ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να υιοθετούν πρακτικές και δράσεις που αναδεικνύουν τη θετική επίδρασή τους στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 • Συνεργασίες μεταξύ των θεσμικών και επιστημονικών φορέων από την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών.

Περισσότερα για την Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020.

Global Sustain

Μέλος της Global Sustain από το 2011, η Eurobank υποστηρίζει τους σκοπούς της Global Sustain για την αειφορία και την εταιρική ευθύνη:

 • Πράσινη οικονομία και υπεύθυνες επενδύσεις.

 • Επιχειρηματική ηθική και αριστεία.

 • Διαφάνεια, ανθρώπινα δικαιώματα και λογοδοσία.

Περισσότερα για την Global Sustain.