Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας και λαμβάνουμε μέτρα ώστε να ευθυγραμμίζουμε τη στρατηγική και τις δραστηριότητές μας με βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των κριτηρίων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG). Συμμορφωνόμαστε συνεχώς με τα κριτήρια αυτά και θέτουμε στόχους για το μέλλον. Οι επιδόσεις μας αξιολογούνται από εξωτερικούς φορείς.

Οι αξιολογήσεις μας

Η στρατηγική και οι επιδόσεις μας ως προς τα κριτήρια ESG αξιολογούνται από εξωτερικούς φορείς. Παρέχουμε σαφή και αξιόπιστη ενημέρωση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη στρατηγική, τις πολιτικές και τις δραστηριότητές μας για το ESG και αξιολογούμαστε πάνω σε αυτά.

Συμμετέχουμε σε όλους τους σημαντικούς δείκτες:

Οι ESG επιδόσεις μας σήμερα

Παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας στους 3 πυλώνες ESG: Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Θέτουμε στόχους και ευθυγραμμίζουμε τη στρατηγική και τις πολιτικές μας με βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας, με στόχο ένα καλύτερο και συμμετοχικό μέλλον.

Τα επιτεύγματά μας για το 2020 εντός του οργανισμού:

Δείτε αναλυτικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας για το 2020.

Τα επιτεύγματά μας για το 2020 σε σχέση με την αγορά:

Πρωτοπόροι σε πιστοποιήσεις ISO

Οι απολογισμοί μας συμμορφώνονται με τις 7 θεμελιώδεις Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας του προτύπου ISO 26000 – Κοινωνική υπευθυνότητα.

Έχουμε επίσης λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ISO για τις διαδικασίες, τις πολιτικές και τα συστήματά μας:

Περιβάλλον

ISO 14001 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (από το 2004).

ISO 50001 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (από το 2015).

Διακυβέρνηση

ISO 27001 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

ISO 22301 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Συνέχισης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

ISO 20000 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Ενημέρωσης.

ISO 9001 – Διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας για την εφαρμογή Πολιτικής Διαχείρισης Παραπόνων, διαδικασίας προσλήψεων προσωπικού (από το 2000), και πολιτικών και διαδικασιών εκπαίδευσης.