Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας και λαμβάνουμε μέτρα ώστε να ευθυγραμμίζουμε τη στρατηγική και τις δραστηριότητές μας με βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των κριτηρίων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG). Συμμορφωνόμαστε συνεχώς με τα κριτήρια αυτά και θέτουμε στόχους για το μέλλον. Οι επιδόσεις μας αξιολογούνται από εξωτερικούς φορείς.

Οι αξιολογήσεις μας

Η στρατηγική και οι επιδόσεις μας ως προς τα κριτήρια ESG αξιολογούνται από εξωτερικούς φορείς. Παρέχουμε σαφή και αξιόπιστη ενημέρωση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη στρατηγική, τις πολιτικές και τις δραστηριότητές μας για το ESG και αξιολογούμαστε πάνω σε αυτά.

Συμμετέχουμε σε όλους τους σημαντικούς δείκτες αξιολόγησης ESG:

 

ESG Industry Top RatedΜε βάση τις επιδόσεις μας για το 2022, λάβαμε τη διεθνή διάκριση «ESG Industry Top Rated» και ενταχθήκαμε για 1η φορά στη λίστα 2023 Top-Rated ESG Companies List της Sustainalytics.

Οι ESG επιδόσεις μας σήμερα

Παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας στους 3 πυλώνες ESG: Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Θέτουμε στόχους και ευθυγραμμίζουμε τη στρατηγική και τις πολιτικές μας με βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας, με στόχο ένα καλύτερο και συμμετοχικό μέλλον.

Μερικά από τα επιτεύγματά μας για το 2021:

 

Μερικά από τα επιτεύγματά μας σε σχέση με την αγορά:

Πρωτοπόροι σε πιστοποιήσεις ISO

Οι απολογισμοί μας συμμορφώνονται με τις 7 θεμελιώδεις Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας του προτύπου ISO 26000 – Κοινωνική υπευθυνότητα.

Έχουμε επίσης λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ISO για τις διαδικασίες, τις πολιτικές και τα συστήματά μας:

Περιβάλλον

ISO 14001 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (από το 2004).

ISO 50001 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (από το 2015).

ISO 14064  – Διεθνές Πρότυπο για την πιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (από το 2021).

Κοινωνία

ISO 45001 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (από το 2006).

Διακυβέρνηση

ISO 27001 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

ISO 22301 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Συνέχισης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

ISO 20000 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής.

ISO 9001 – Διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο εύρος υπηρεσιών (από το 2020).

ISO 10002 – Διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας – ικανοποίησης πελάτη για τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων.