Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 9001. Μέσα από αυτό υλοποιούμε την Πολιτική Ποιότητάς μας, διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα μας ικανοποιούν συμβατικές και κανονιστικές απαιτήσεις, και επιτυγχάνουμε τους μετρήσιμους στόχους που θέτουμε. Με αυτόν τον τρόπο φροντίζουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης

Με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Πληρούν τις συμβατικές απαιτήσεις τους.
 • Συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.
 • Επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτουμε. 
 • Ικανοποιούν τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών. 

Παράλληλα, συμβάλλουμε στη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, των συστημάτων και των λειτουργιών μας.

Από το 2021 έχουμε λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 10002 – Διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση ποιότητας και την ικανοποίηση πελάτη για τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων.

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας είναι μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Θέτει στόχους με σκοπό να βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Επίσης παραθέτει βασικές αρχές για τις οποίες δεσμευόμαστε σε ζητήματα ποιότητας. 

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των μετόχων, των πελατών και των ανθρώπων μας, ενώ  χτίζουμε μια στέρεη βάση για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης.

Μετρήσιμοι αντικειμενικοί στόχοι

Μέσα από την Πολιτική Ποιότητας της Eurobank, ορίζουμε μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους, έτσι ώστε να:

 • Προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας.
 • Εξελίσσουμε τις δεξιότητες και να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των εργαζομένων μας.
 • Αναπτύσσουμε τις εσωτερικές διαδικασίες, τα συστήματα και  τις λειτουργίες μας με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
 • Καλλιεργούμε τις συνεργασίες μας και τον διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Ενημερώνουμε με ακρίβεια και πληρότητα τους μετόχους μας.
 • Καθιερώνουμε εταιρική κουλτούρα που εστιάζει στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Για να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε την επίτευξη των στόχων ποιότητας, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους δείκτες.

Εξετάζουμε και αξιολογούμε τους στόχους ποιότητας μέσα από τη διαδικασία ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Όπου είναι απαραίτητο προτείνουμε διορθωτικές ενέργειες για να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε. 

Διαχρονική συνέπεια

Για να επιτυγχάνουμε τους υψηλούς στόχους που θέτει η Πολιτική Ποιότητας της Eurobank, εργαζόμαστε με συνέπεια:

 • Επενδύουμε τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας σε όλα μας τα τμήματα. Τους αξιοποιούμε με σύνεση, ώστε κάθε τμήμα να λειτουργεί απρόσκοπτα και αποδοτικά.
 • Εκπαιδεύουμε συνεχώς τους ανθρώπους μας. Επενδύουμε σε προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης γύρω από θέματα διαχείρισης ποιότητας. Τους μαθαίνουμε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Στηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή όλων όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση ποιότητας: μέτοχοι, επενδυτές, προμηθευτές, πελάτες και εργαζόμενοι της Eurobank.
 • Γνωστοποιούμε την Πολιτική Ποιότητας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η πολιτική ποιότητας στην πράξη

Ήδη έχουμε εντάξει στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πάνω από 15 υπηρεσίες που προσφέρουν 3 εταιρείες του Ομίλου Eurobank.

Eurobank Holdings

 • Διαχείριση δεδομένων μετόχων και επενδυτών.
 • Παροχή υπηρεσιών για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Eurobank

 • Θεματοφυλακή (πωλήσεις και διαχείριση σχέσεων, εργασίες θεματοφυλακής, διοικητική υποστήριξη επενδυτικών κεφαλαίων, ανάπτυξη προϊόντων, στρατηγικός σχεδιασμός και έλεγχος).
 • Κίνηση κεφαλαίων, υποστήριξη συστημάτων πληρωμών και SWIFT.
 • Υπηρεσίες Private Banking.
 • Ανθρώπινοι πόροι (επιλογή και ανάπτυξη προσωπικού, αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού, εκπαίδευση).
 • Προμήθειες.
 • Αρχειακή υποστήριξη.
 • Διαχείριση και θεματοφυλακή ρυθμιστικών εγγράφων.
 • Διαχείριση υπηρεσιών λειτουργίας συστημάτων και υποστήριξης χρηστών (εξυπηρέτηση χρηστών, τεχνική υποστήριξη).
 • Διαχείριση παραπόνων.
 • Υπηρεσίες περιουσίας και υποδομών.

Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

 • Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • Διαχείριση θεσμικών και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων.
 • Παροχή επενδυτικών λύσεων μέσα από αμοιβαία κεφάλαια τρίτων.
 • Παροχή επενδυτικών συμβουλών.