Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών της «Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.»

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το Ενημερωτικό Δελτίο (στην αγγλική γλώσσα), καταρτίστηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εκδότρια») και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 01.11.2021. Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά i) στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που θα εκδοθούν από την Εκδότρια (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και ii) στην εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»). Οι Νέες Μετοχές θα εκδοθούν κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας που θα γίνει με καταβολή μετρητών και με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας που πραγματοποιήθηκε στις 19.10.2021 και την από 29.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 01.11.2021, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύουν, και του Ν.4706/2020. Η εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια ή για τις Νέες Μετοχές. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές. Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε την 01.11.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα είναι διαθέσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, από την 01.11.2021 στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εκδότριας (https://www.dei.gr/en/i-dei/enimerwsi-ependutwn), των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn), Alpha Τράπεζα (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia), EUROBANK (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae), Τράπεζα Πειραιώς (https://www.piraeusholdings.gr/dei), Euroxx Χρηματιστηριακή (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/PPC) και του Αναδόχου, Optima Bank (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν, στα γραφεία της Εκδότριας και στο δίκτυο των Κύριων Αναδόχων και του Αναδόχου στην Ελλάδα.

Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Νέων Μετοχών της Εκδότριας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς ή την παράδοση των Νέων Μετοχών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο με τα ίδια τουλάχιστον μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την δημοσίευση του ως άνω Ενημερωτικού Δελτίου.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για  πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πώληση ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι Νέες Μετοχές που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός Ελλάδος, σε οποιοδήποτε κράτος, όπου τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται.

Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Νέες Μετοχές, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται αποκλειστικώς στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο