Μετοχική σύνθεση | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η μετοχική σύνθεση της Eurobank έχει διασπορά που διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της. Οι βασικοί μας μέτοχοι είναι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές.

Τα ποσοστά των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank στις 10.01.2020 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

Fairfax Financial Holdings Limited**
Pacific Investment Management Company (PIMCO)***
Λοιποί θεσμικοί επενδυτές εξωτερικού
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)* 
Λοιποί θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού
Μη θεσμικοί επενδυτές
(λοιπά νομικά πρόσωπα και ιδιώτες επενδυτές)

 

*Με τους περιορισμούς που προβλέπονται στο Ν.3864/2010, όπως ισχύει.

 **Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από την εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited» και για την οποία το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε την 14.11.2019 από την Eurobank, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης. 

 ***Με βάση τη γνωστοποίηση που έλαβε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007 από την εταιρεία «Pacific Investment Management Company» και για την οποία το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε την 29.05.2019 από τη Eurobank, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης.

Διαφάνεια συναλλαγών

Ενημερώνουμε τους μετόχους μας για κάθε σημαντική μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της Eurobank. Γνωστοποιούμε αμέσως:

  • Συναλλαγές επί μετοχών Eurobank από πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στην Eurobank, όπως προβλέπει ο Ν.3556/2007.

  • Μεταβολές των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως προβλέπει ο Ν.3864/2010.

Προστασία από κατάχρηση αγοράς

Προστατεύουμε τους επενδυτές από περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς. Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια των συναλλαγών που διεξάγονται από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και από πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά.

Γνωστοποιούμε αμέσως τις συναλλαγές επί μετοχών Eurobank ή χρεωστικών τίτλων της Eurobank ή επί παραγώγων ή άλλων συνδεδεμένων χρηματοπιστωτικών μέσων από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και από πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (άρθρο 19) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

20172016a2016b20152014201320122011201020092008200720062005

Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνουμε την κατάχρηση της αγοράς, ιδίως την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών. Προσφέρουμε στους επενδυτές μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών και ένα μέσο για την εποπτεία των αγορών από τις αρμόδιες αρχές.

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υποχρέωσης που εισάγει το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (άρθρο 19) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την Κατάχρηση της Αγοράς και είναι διαθέσιμες στο Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών.