Μετοχική σύνθεση | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η μετοχική σύνθεση της Eurobank έχει διασπορά που διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της. Οι βασικοί μας μέτοχοι είναι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει με ποσοστό 1,40%.

Η μετοχική σύνθεση της Eurobank στις 23.05.2019

(Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Grivalia Properties A.E.E.A.Π.).

 

Fairfax Financial Holdings Limited**
Λοιποί θεσμικοί επενδυτές εξωτερικού
Μη θεσμικοί επενδυτές
(λοιπά νομικά πρόσωπα και ιδιώτες επενδυτές)
Λοιποί θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)* 

 

*Οι μετοχές που κατέχει το ΤΧΣ υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο Ν.3864/2010, όπως ισχύει.

 **Με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 28 Μαϊου 2019 η Eurobank από την εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007.

Διαφάνεια συναλλαγών

Ενημερώνουμε τους μετόχους μας για κάθε σημαντική μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της Eurobank. Γνωστοποιούμε αμέσως:

  • Συναλλαγές επί μετοχών Eurobank από πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στην Eurobank, όπως προβλέπει ο Ν.3556/2007.

  • Μεταβολές των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως προβλέπει ο Ν.3864/2010.

Προστασία από κατάχρηση αγοράς

Προστατεύουμε τους επενδυτές από περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς. Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια των συναλλαγών που διεξάγονται από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και από πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά.

Γνωστοποιούμε αμέσως τις συναλλαγές επί μετοχών Eurobank ή χρεωστικών τίτλων της Eurobank ή επί παραγώγων ή άλλων συνδεδεμένων χρηματοπιστωτικών μέσων από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και από πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (άρθρο 19) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

20172016a2016b20152014201320122011201020092008200720062005

Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνουμε την κατάχρηση της αγοράς, ιδίως την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών. Προσφέρουμε στους επενδυτές μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών και ένα μέσο για την εποπτεία των αγορών από τις αρμόδιες αρχές.

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υποχρέωσης που εισάγει το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (άρθρο 19) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την Κατάχρηση της Αγοράς και είναι διαθέσιμες στο Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών.