Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Eurobank. Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν σε αυτή. Τους ενημερώνουμε έγκαιρα για τα θέματα των Γενικών Συνελεύσεων. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών διευκολύνουμε τη συμμετοχή τους.

Διαφάνεια

Τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνουμε τους μετόχους μας και τους δίνουμε πρόσβαση σε όλη την απαραίτητη πληροφόρηση σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει:

 • Ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής.

 • Θέματα ημερήσιας διάταξης.

 • Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου με τις σχετικές διαδικασίες.

 • Δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας.

 • Διαθέσιμα σχετικά έγγραφα.

Όλες οι αποφάσεις και οι πληροφορίες για κάθε Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στην Ενημέρωση Επενδυτών, στον διαδικτυακό τόπο της Eurobank.

Συμμετοχή και αντιπροσώπευση

Διευκολύνουμε τους μετόχους μας να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Όλοι οι μέτοχοι της Eurobank έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

Ο διορισμός αντιπροσώπου πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης:

 • Ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή e-General Meeting. Η Eurobank είναι η πρώτη εταιρεία εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο που προσφέρει στους μετόχους της τη δυνατότητα ηλεκτρονικού διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου.

 • Γραπτά, στα καταστήματα Eurobank ή στη Διεύθυνση Investor Information Services.

Δείτε αναλυτικά για τη Συμμετοχή και την Αντιπροσώπευση στις Γενικές Συνελεύσεις της Eurobank.

Δικαιώματα μειοψηφίας

Ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή των μετόχων μειοψηφίας στη λειτουργία της Eurobank. Για τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Ν.2190/1920 ως προς τη διαδικασία, τις προθεσμίες και τον τρόπο άσκησής τους.

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια για τα θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 34 του Κ.Ν.2190/1920. Ενδεικτικά:

 • Τροποποιήσεις του καταστατικού.

 • Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

 • Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

 • Διάθεση των κερδών και διανομή μερίσματος.

 • Εταιρικές μεταβολές όπως αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου, διάσπαση (split), κ.λπ.

Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση, όταν κρίνεται αναγκαίο ή όταν απαιτείται από τον νόμο.

Σύννομη λειτουργία

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank συνεδριάζει έγκυρα όταν βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του K.Ν.2190/1920.