Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Eurobank. Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν σε αυτήν. Τους ενημερώνουμε έγκαιρα για τα θέματα των Γενικών Συνελεύσεων. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών διευκολύνουμε τη συμμετοχή τους.

Διαφάνεια

Τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνουμε τους μετόχους μας και τους δίνουμε πρόσβαση σε όλη την απαραίτητη πληροφόρηση σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει:

 • Ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής.

 • Θέματα ημερήσιας διάταξης.

 • Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου με τις σχετικές διαδικασίες.

 • Δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας.

 • Διαθέσιμα σχετικά έγγραφα.

Όλες οι αποφάσεις και οι πληροφορίες για κάθε Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στην Ενημέρωση Επενδυτών, στον διαδικτυακό τόπο της Eurobank.

Συμμετοχή και αντιπροσώπευση

Διευκολύνουμε τους μετόχους μας να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Όλοι οι μέτοχοι της Eurobank έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

Ο διορισμός αντιπροσώπου πρέπει να γίνει τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης:

 • Ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή e-General Meeting. Η Eurobank είναι η πρώτη εταιρεία εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο που προσφέρει στους μετόχους της τη δυνατότητα ηλεκτρονικού διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου.

 • Γραπτά, στα καταστήματα Eurobank ή στη Διεύθυνση Investor Information Services.

Δείτε αναλυτικά για τη Συμμετοχή και την Αντιπροσώπευση στις Γενικές Συνελεύσεις της Eurobank.

Δικαιώματα μειοψηφίας

Ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή των μετόχων μειοψηφίας στη λειτουργία της Eurobank. Για τα δικαιώματα μειοψηφίας (συλλογικά και ατομικά) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» ως προς τη διαδικασία, τις προθεσμίες και τον τρόπο άσκησής τους.

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για τα θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 117 του Ν.4548/2018 για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών». Ενδεικτικά:

 • Τροποποιήσεις του καταστατικού, όπως αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου.
 • Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 • Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών.
 • Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Διάθεση των ετήσιων κερδών.
 • Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών.
 • Έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών.
 • Συγχώνευση, διάσπαση (split), μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας κ.λπ.

Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση, όταν κρίνεται αναγκαίο ή όταν απαιτείται από τον νόμο.

Σύννομη λειτουργία

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank συνεδριάζει έγκυρα όταν βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 130 του N.4548/2018 για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».