Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενημέρωση για τα έντυπα ΚΠΑ (CRS) 

Σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (βλ. Νόμο 4428/2016 και Νόμο 4170/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4378/2016), εάν η φορολογική σας κατοικία (ή η φορολογική κατοικία του δικαιούχου του λογαριασμού, σε περίπτωση που συμπληρώνετε το έντυπο για λογαριασμό του) βρίσκεται εκτός ελληνικής δικαιοδοσίας, ενδέχεται η Τράπεζα Eurobank ΑΕ («Τράπεζα»)  να υποχρεούται, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, να παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο που καλείστε να συμπληρώσετε, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς σας, στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές, οι οποίες στη συνέχεια ενδέχεται να αποσταλούν στις φορολογικές αρχές άλλης χώρας/δικαιοδοσίας ή χωρών/δικαιοδοσιών των οποίων ο Δικαιούχος Λογαριασμού είναι φορολογικός κάτοικος δυνάμει διακρατικών συμφωνιών για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Η συλλογή και η ενδεχόμενη διαβίβαση των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο που καλείστε να συμπληρώσετε πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Τράπεζας που επιβάλλονται εκ του νόμου. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Τράπεζα σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τη σχετική ελληνική νομοθεσία μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό Έντυπο Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.

Η Τράπεζα ενδέχεται να υποβάλει τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο καθώς και άλλες πληροφορίες που ήδη έχει στη διάθεσή της σε σχέση με τους χρηματοοικονομικούς σας λογαριασμούς στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές.

Ενημέρωση για τα έντυπα FATCA

Σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (βλ. Νόμο 4493/2017), εάν είστε «πρόσωπα των ΗΠΑ», ενδέχεται η Τράπεζα Eurobank ΑΕ («Τράπεζα») να υποχρεούται, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, να παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο που καλείστε να συμπληρώσετε, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς σας, στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές, οι οποίες στη συνέχεια ενδέχεται να αποσταλούν στην IRS (Internal Revenue Service).

Η συλλογή και η ενδεχόμενη διαβίβαση των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο που καλείστε να συμπληρώσετε, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Τράπεζας που επιβάλλονται εκ του νόμου. Για την επεξεργασία από την Τράπεζα προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τη σχετική ελληνική νομοθεσία μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό Έντυπο Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.

Η Τράπεζα ενδέχεται να υποβάλει τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο καθώς και άλλες πληροφορίες που ήδη έχει στη διάθεσή της σε σχέση με τους χρηματοοικονομικούς σας λογαριασμούς στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές.