Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η παρούσα δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, που θα συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από το πρόγραμμα LEADER.

Η δεύτερη Πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης περιλαμβάνει 4 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, βιοτεχνία, οικοτεχνία, αγροτουρισμός:

Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.

Υποδράση 19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση, και του εμπορίου.

Υποδράση 19.2.2.6: Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Yποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας ή/και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.

Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 40% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υποδράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 600.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν Πολύ μικρές και Μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πρόσκληση.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες:

  • Κεφαλληνίας
  • Ιθάκης

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

  • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, και εξοπλισμό εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
  • Αγορά καινούργιων οχημάτων.
  • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, που είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.
  • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.
  • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα κλπ.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης για τη στήριξη του δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις:

  • 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό
  • 100.000€ για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα όρια που αναφέρονται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης είναι η διαθεσιμότητα των πόρων της Πρόσκλησης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι από 17.05.2023 έως 19.07.2023 στις 15:00.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να υποβάλετε online την αίτηση στην ιστοσελίδα του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ependyseis.gr/mis.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει, μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες, να υποβάλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο / ταχυμεταφορά) το φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση. 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε online στο espa.gr.