Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η παρούσα δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή της Αιτωλίας που θα συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, η υποδράση που προκηρύσσεται είναι η εξής: ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.300.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα:

 • Yφιστάμενες επιχειρήσεις:
  • Για τις ατομικές επιχειρήσεις, προσκομίζεται έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ (με ΚΑΔ που αιτιολογεί το είδος της επένδυσης).
  • Για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να έχουν συστήσει το νομικό πρόσωπο του φορέα, να έχουν αποκτήσει ΑΦΜ και να προσκομίσουν το καταστατικό και την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ (με ΚΑΔ που αιτιολογεί το είδος της επένδυσης).
 • Το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει. Σε επίπεδο φορέων, συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της ΕΔΠ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.

Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους φορείς που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

 • Εργαζόμενοι σε ΝΠΙΔ, εφόσον δεν κωλύονται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενοι σε ΝΠΔΔ και στον δημόσιο τομέα που διαθέτουν άδεια για επιχειρηματική δραστηριότητα από υπηρεσιακό συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στις Τοπικές / Διοικητικές Κοινότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

 • Δήμος Ναυπακτίας
 • Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου
 • Τοπική Κοινότητα Αστακού

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, και εξοπλισμό εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα κλπ.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης για τη στήριξη δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις:

 • 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό
 • 100.000€ για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι από 12.05.2023 έως 17.07.2023 στις 15:00.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να υποβάλετε online την αίτηση στην ιστοσελίδα του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ependyseis.gr/mis.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει, μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες, να υποβάλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο / ταχυμεταφορά) το φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση. 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε online στο espa.gr.