Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου ανήκει στο μέτρο «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Η δράση στοχεύει:

 • Στην ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής με την ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού στον τομέα του τουρισμού.
 • Στην οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας ή/και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.950.000 ευρώ.

Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται κατά περίπτωση έως 70%.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

Γενικότερα, οι δικαιούχοι μπορεί να είναι:

 • Yφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • Υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
 • Για τις ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλετε μόνο αίτηση στήριξης.
 • Για τα νομικά πρόσωπα πρέπει να καταθέσετε καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού μαζί με την απόκτηση ΑΦΜ ως συνημμένα στην αίτηση στήριξης.
 • Το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει. Σε επίπεδο φορέων, συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου.
  Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους φορείς που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
 • Εργαζόμενοι σε ΝΠΙΔ, εφόσον δεν κωλύονται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενοι σε ΝΠΔΔ και στον δημόσιο τομέα που διαθέτουν άδεια για επιχειρηματική δραστηριότητα από υπηρεσιακό συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Οι επιχειρήσεις υπό ίδρυση:

 • Υποβάλλουν αίτηση στήριξης με χρήση του προσωπικού ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου.
 • Υποχρεούνται, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να έχουν:
 • Συστήσει το νομικό πρόσωπο του φορέα.
 • Αποκτήσει ΑΦΜ.
 • Προσκομίσει την έναρξη δραστηριότητας στην ΟΤΔ μέσα σε 7 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων, εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί, ή τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Κατάταξης, εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί από τη διαδικασία των ενστάσεων.

Οι προθεσμίες μπορούν να παραταθούν ύστερα από αίτημα του δικαιούχου και έγκριση από την ΟΤΔ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), που δεν έρχονται σε αντίθεση με την Πρόσκληση.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στους δήμους:

 • Αρχανών – Αστερουσίων
 • Βιάννου
 • Γόρτυνας
 • Ηρακλείου
 • Μαλεβιζίου
 • Πεδιάδας
 • Φαιστού
 • Χερσονήσου

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης, για ποσό μέχρι το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης.
 • Το όριο αυξάνεται στο 15% για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια.
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, και εξοπλισμό εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
  Συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων. Αρκεί οι εξοπλισμοί να αντιστοιχούν στη δυναμικότητα ή τις ανάγκες της μονάδας και να μην αποτελούν μεμονωμένη αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις.
  Ωστόσο, σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, εξαιρούνται οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων. Συγκεκριμένα:
 • Οχήματα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
  Το ύψος της δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.

Εξαιρείται η αγορά οχημάτων για μεταφορά προσωπικού ή πελατών, εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά σε επιμέρους υποδράσεις.

Σε περίπτωση χρήσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες από επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, που είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
 • Εξοπλισμό επιχείρησης, όπως αγορά φαξ, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 • Συστήματα ασφαλείας και πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 12.04.2023 στις 13:00 έως 16.06.2023 στις 15:00.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να υποβάλετε online την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε:

 • Στα τοπικά γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
 • Online στο anher.gr και το agrotikianaptixi.gr