Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Μεσαράς ανήκει στο μέτρο «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Η δράση στοχεύει:

 • Στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 • Στην ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 • Στην οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας ή/και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 480.000 ευρώ.

Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται κατά περίπτωση έως 65%.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

Γενικότερα, οι δικαιούχοι μπορεί να είναι:

 • Yφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Υπό ίδρυση επιχειρήσεις:
 • Για τις ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλετε μόνο αίτηση στήριξης.
 • Για τα νομικά πρόσωπα πρέπει να καταθέσετε καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού μαζί με την απόκτηση ΑΦΜ ως συνημμένα στην αίτηση στήριξης.
 • Το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει. Σε επίπεδο φορέων, συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου.
  Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους φορείς που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
 • Εργαζόμενοι σε ΝΠΙΔ, εφόσον δεν κωλύονται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενοι σε ΝΠΔΔ και στον δημόσιο τομέα, που διαθέτουν άδεια για επιχειρηματική δραστηριότητα από υπηρεσιακό συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Οι επιχειρήσεις υπό ίδρυση:

 • Υποβάλλουν αίτηση στήριξης με χρήση του προσωπικού ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου.
 • Υποχρεούνται, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να έχουν:
 • Συστήσει το νομικό πρόσωπο του φορέα.
 • Αποκτήσει ΑΦΜ.
 • Προσκομίσει την έναρξη δραστηριότητας στην ΟΤΔ μέσα σε 7 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων, εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους, ή τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Κατάταξης, εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί από τη διαδικασία των ενστάσεων.

Οι προθεσμίες μπορούν να παραταθούν ύστερα από αίτημα του δικαιούχου και έγκριση από την ΟΤΔ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), που δεν έρχονται σε αντίθεση με την Πρόσκληση.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται:

 • Στον δήμο Γόρτυνας – στις τοπικές κοινότητες: Αγίου Κυρίλλου, Απεσωκαρίου, Βασιλικής, Μιαμούς
 • Στον δήμο Φαιστού – στις τοπικές κοινότητες: Αληθινής, Αντισκαρίου, Πηγαϊδακίων, Πόμπιας, Καμηλαρίου, Κλήματος, Λαγολίου, Μαγαρικαρίου, Πιτσιδίων, και τη δημοτική κοινότητα Τυμπακίου

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Για αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου:
 • Η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης, για ποσό μέχρι το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης.
 • Το όριο αυξάνεται στο 15% για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια.
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης.
 • Για αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, και εξοπλισμό εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
  Συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων. Αρκεί οι εξοπλισμοί να αντιστοιχούν στη δυναμικότητα ή τις ανάγκες της μονάδας και να μην αποτελούν μεμονωμένη αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις.
 • Για αγορά καινούργιων οχημάτων. Συγκεκριμένα:
 • Οχήματα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
  Το ύψος της δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.

Εξαιρείται η αγορά οχημάτων για μεταφορά προσωπικού ή πελατών, εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά σε επιμέρους υποδράσεις.

Σε περίπτωση χρήσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες από επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

 • Για απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
 • Για εξοπλισμό επιχείρησης, όπως αγορά φαξ, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 • Για συστήματα ασφαλείας και πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 • Γενικές δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης, κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Για να υποβάλετε την αίτηση online, συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής σας στην υπηρεσία.

Κάνετε την αίτησή σας από 12.04.2023 στις 13.00 έως και 16.06.2023 στις 15.00.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε με ταχυδρομείο / κούριερ την αίτησή σας μέσα σε φάκελο στην ΟΤΔ.