Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» είναι υποέργο της Δράσης 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το υποέργο έχει ως στόχο:

 • Την αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσα από συλλογικά σχήματα ή/και την υιοθέτηση της συμβολαιακής γεωργίας
 • Τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων
 • Την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
 • Τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων

Κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από αυτούς τους στόχους.

Το καθεστώς ενισχύσεων περιλαμβάνει:

 • Ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος – αφορά κάθε επέμβαση σε γεωργικό προϊόν από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη πώλησή του (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 10 του ΓΑΚ).
 • Ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος – αφορά κάθε επέμβαση σε γεωργικό προϊόν ως πρώτη ύλη της παραγωγικής διαδικασίας (που δεν καλύπτεται από το παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 56 του ΓΑΚ).

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 65.000.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για την περίοδο 2022-2025.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα (με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ):

 • Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις
 • Μεγάλες επιχειρήσεις
 • Με απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία

Αρκεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις:

 • Είναι Ομάδες Παραγωγών (ΟμΠ) Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες με την πλειοψηφία των μετοχών τους να ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του Ν.4673/2020 («Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»).
 • Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν.4430/2016 και επιχειρήσεις εμπορικού δικαίου (εκτός αυτών της παραπάνω περίπτωσης), που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
 1. Εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν και παράγεται τελικό γεωργικό προϊόν, με τουλάχιστον το 40% της αξίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση ανά έτος να είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.
 2. Εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν και με τουλάχιστον το 40% της αξίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση ανά έτος να είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.
 3. Η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια έχουν διάρκεια τουλάχιστον 3 χρόνια.
 4. Μετά τα 3 χρόνια από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και με 2 μήνες προθεσμία ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή που να τεκμηριώνει τις προϋποθέσεις 1 και 2.
 • Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν.4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου (εκτός αυτών της πρώτης περίπτωσης), που εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.
  Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής. Μετά τα 3 χρόνια από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και με 2 μήνες προθεσμία ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή που θα τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη προϋπόθεση.
 • Είναι υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Στη δράση δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της επιχείρησης αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Επιπλέον, δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού αρκεί σε κάθε περίπτωση να πληρούνται οι προϋποθέσεις του σχετικού εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ.

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:

 • Αγορά γης, κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Οχήματα για μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημιέτοιμων), μέσα στον χώρο της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τα οχήματα που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2) λιγότερο από 50g/Km.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που:
 • Έχει κλείσει.
 • Αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.
 • Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης (υπό προϋποθέσεις).
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (π.χ. αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται:

 • Οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου.
 • Κάθε άλλη επένδυση που οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός που λειτουργεί με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις, εφόσον υπάρχουν στην αγορά.

 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 • Στην περίπτωση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής (logistic) της επιχείρησης, επιλέξιμος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός που έχει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (serial number) και οι κτιριακές εγκαταστάσεις. Αρκεί το αίτημα πληρωμής να συνοδεύεται από τοπογραφικό με γεωχωρική σήμανση και φωτογραφίες με γεωχωρική σήμανση και χρονοσήμανση, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση πριν και μετά την επένδυση.
 • Άυλες δαπάνες, όπως:
 • Απόκτηση λογισμικού και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, όπου περιλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.
 • Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων.
 • Έρευνες αγοράς.
 • Εταιρική ταυτότητα και branding (λογότυπα, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.)
 • Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα.

Επιπλέον, επιλέξιμη είναι η δαπάνη για απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς, όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBAL GAP κ.λπ., που εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜμΕ
 • Επενδυτικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος λόγω έλλειψης ενωσιακών προτύπων
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Για να κριθεί επιλέξιμη για ένταξη στο υποέργο, κάθε αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενισχύσεις που αναφέρθηκαν νωρίτερα κατά την έννοια του άρθρου 14 του ΓΑΚ για επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού στην εμπορία και μεταποίηση γεωργικού ή/και μη γεωργικού προϊόντος, εκτός από όλους τους άλλους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της Πρόσκλησης.

Οι ενισχύσεις:

 • Χορηγούνται για αρχική επένδυση στις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 (παράγραφος 3, στοιχείο α) της Συνθήκης, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου.
 • Χορηγούνται για αρχική επένδυση σε ΜμΕ, στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 (παράγραφος 3, στοιχείο γ) της Συνθήκης.
 • Χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα σε μεγάλες επιχειρήσεις στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 (παράγραφος 3, στοιχείο γ) της Συνθήκης.
 • Αφορούν επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία από τις οικονομικές δραστηριότητες των ΚΑΔ του παραρτήματος VIΙI.
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν και αφορούν τα ενιαία επενδυτικά σχέδια.
 • Τηρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του γενικού μέρους και του κατά περίπτωση ειδικού άρθρου του ΓΑΚ, ακόμη κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά στην Πρόσκληση.

Βασική προϋπόθεση για τις δαπάνες

Βασική προϋπόθεση για τις δαπάνες είναι να αφορούν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. Αρχική επένδυση είναι:

 • Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

ή

 • Η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί και που αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Η ενίσχυση της επιχείρησής σας

Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός

Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι από 500.000 έως και 7.500.000 ευρώ.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι από 2.000.000 έως 12.500.000 ευρώ.

Ενίσχυση ανά περιφέρεια

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΓΑΚ, άρθρο 14 του τμήματος 1) διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ.

Αποτυπώνονται συνολικά στον πίνακα:

Περιφέρειες

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Μεγάλες             Μεσαίες                Μικρές

Βόρειο Αιγαίο 45% 55% 55%
Κρήτη
40% 50% 55%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 45% 55% 55%
Κεντρική Μακεδονία 45% 55% 55%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 55%
Ήπειρος
45% 55% 55%
Θεσσαλία 45% 55% 55%
Ιόνια Νησιά 40% 50% 55%
Δυτική Ελλάδα 45% 55% 55%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 55%
Πελοπόννησο 40% 50% 55%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Ανατ. Αττική / Δυτ. Αττική / Πειραιάς και Νήσοι 25% 35% 45%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%

Ενίσχυση ανά δαπάνη

Το ποσοστό ενίσχυσης για κάθε δαπάνη ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του πίνακα για κάθε περιφέρεια.

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MμE:

 • Η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.
 • Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν ξεπερνά τα 300.000 ευρώ.

Για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις:

 • Η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.
 • Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν ξεπερνά τα 500.000 ευρώ.

Για δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ:

 • Η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.
 • Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν ξεπερνά τα 500.000 ευρώ.

Για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος λόγω έλλειψης ενωσιακών προτύπων:

 • Η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 40% της επιλέξιμης δαπάνης.
 • Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.

Για ενισχύσεις σε μικρές επιχειρήσεις το ποσοστό αυξάνεται στο 55%.

Για ενισχύσεις σε μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό αυξάνεται στο 50%.

Για προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές:

 • Η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 45% (ή το 55% για τις ΜμΕ) της επιλέξιμης δαπάνης.
 • Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες απόκτησης ακινήτων, στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων, δεν ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.

Οι δαπάνες απόκτησης γης (αγορά γης), στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων, δεν ξεπερνούν το 10% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.

Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων (σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 36 του ΓΑΚ) δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Οι δαπάνες σε ΑΠΕ (σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 41 του ΓΑΚ) δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Τα όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.

Οι δράσεις μπορούν να ενταχθούν αθροιστικά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αυτό συντάσσεται και υποβάλλεται από μία νομική οντότητα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 1. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου – αφορά την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης.
 2. Νόμιμη σύσταση δικαιούχου – τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης.
 3. Πράσινη μετάβαση – απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που περιγράφονται στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη:
  • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
  • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο θεσμικό εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο που ισχύει.
  • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
  • Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
  • Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.
  • Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
  • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.
 4. Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό – απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών που περιγράφονται στην οικονομοτεχνική μελέτη που υποβάλλετε (π.χ. επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα τηλεελέγχου και καταγραφής / παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας.)
 5. Βιωσιμότητα της επένδυσης – για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης στην οικονομοτεχνική μελέτη που υποβάλλετε είναι:
 • Γενική ρευστότητα του φορέα πριν από την επένδυση (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) >1.
  Αφορά μόνο τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση.
 • Καθαρό περιθώριο κέρδους του φορέα μετά την επένδυση (καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) >1%
 • Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 χρόνων >10
 • Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του φορέα μετά την επένδυση <2

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, διαβάστε αναλυτικά στην Πρόσκληση τι χρειάζεστε για να υποβάλετε:

 • Την αίτησή σας (Παράρτημα IV)
 • Τα δικαιολογητικά για την έγκριση της πρότασής σας (Παράρτημα Ι)

Υποβάλετε την αίτηση με τα δικαιολογητικά σας για τη δράση από τις 12.05.2023 (ώρα 12:00) έως 12.07.2023 (ώρα 12:00):

 1. Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του gov.gr.
 2. Επιλέγετε Γεωργία και κτηνοτροφία > Γεωργική επιχειρηματικότητα.
 3. Συνδέεστε με τους κωδικούς σας TAXISnet στην υπηρεσία Αίτηση Ενίσχυσης στις Δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά στις 13.07.2023 και ολοκληρώνεται στις 29.09.2023. Είναι άμεση και ολοκληρώνεται με την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων ενίσχυσης.