Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτεί τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» σύμφωνα με:

 • Τον άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».
 • Τον πυλώνα ανάκαμψης 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας».
 • Τη δράση 16721 «Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 73.227.620€ και κατανέμεται ως εξής:

 • 51.259.334€ για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
 • 21.968.286€ για μεσαίες επιχειρήσεις.

Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» επιδοτεί τα επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος. Συγκεκριμένα επιδοτεί σχέδια για την ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού εξοπλισμού, με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Στόχοι της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» είναι:

 • Η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσα από την ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών της, για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να δημιουργήσει μια ανθεκτική βιομηχανία. Αυτό θα επιτευχθεί εφόσον αναβαθμιστούν ψηφιακά οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις που έχουν εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες. Η προώθηση και η υιοθέτηση υψηλών τεχνολογιών από κορυφαίους ωφελούμενους κατασκευαστές θα τονώσει τη δημιουργία νέων αγορών και την προώθηση των υφιστάμενων.
 • Ο συνεχής μετασχηματισμός των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές που προτείνει το μοντέλο βιομηχανίας 4.0.
 • Η αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης. Παρέχει οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που οδηγούν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και την ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας. Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση συμμετέχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Επίσης μπορούν να επιλεχθούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας) και πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Πιο συγκεκριμένα:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31.12.2021 έχουν κλεισμένες 2 ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31.12.2021 δεν έχουν κλεισμένες 2 διαχειριστικές χρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000€ έως 6.000.000€, που μπορεί να περιλαμβάνουν δαπάνες για:

 • Μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5
 • Εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου
 • ΤΠΕ και εξοπλισμό λογισμικού
 • Άδειες λογισμικού
 • Υπηρεσίες ασφάλειας IT
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 • Κόστη πιστοποίησης
 • Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν, αφορούν:

 • Ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0
 • Αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού
 • Σχεδιασμό και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους
 • Διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων
 • Μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας από 23.11.2022 έως 23.01.2023.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου και θα βασιστεί σε βαθμολογική κατάταξη.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση για τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση».