Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στοχεύει στη δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν:

 • Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
 • Στον αναπροσανατολισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων.
 • Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
 • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Στην αναβάθμιση των προσόντων των εργαζομένων.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.000.000€.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των έργων είναι στις 30.06.2023.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • 50% για υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • 50% για υπό σύσταση και τις νέες επιχειρήσεις (χωρίς διανομή κερδών)

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν:

 • Νέες επιχειρήσεις (χωρίς διανομή κερδών)
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Υπό σύσταση επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

 • Αγροδιατροφή
 • Τουρισμός της εμπειρίας
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Δείτε όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ στην Πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII).

Επιλέξιμες δαπάνες

 • 75% ενίσχυση για προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • 100% ενίσχυση για το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων – οι δαπάνες για την κάλυψή του μπορεί να είναι έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
 • 75% ενίσχυση για εκπαίδευση των εργαζομένων
 • 75% ενίσχυση για λειτουργικές δαπάνες
 • 75% ενίσχυση για δαπάνες προβολής κ.ά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματά της.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η υποβολή αιτήσεων είναι από τις 23.02.2022 (ώρα 13:00) έως 15.04.2022 (ώρα 15:00).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

 Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του www.espa.gr.