Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση Επιχειρηματική χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ αφορά στην παροχή δανείων (επενδυτικού σκοπού) έως 1.500.000€, σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί. Η χρηματοδότηση στηρίζεται στη μέθοδο της συνεπένδυσης κεφαλαίων της Eurobank και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το 40% του κεφαλαίου παρέχεται άτοκα από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το άλλο 60% από την Eurobank με προνομιακό επιτόκιο.

Δικαιούχοι της δράσης

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ).

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις:

  1. Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ.
  2. Είναι ενήμερες φορολογικά και ασφαλιστικά.
  3. Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν μέσα στην ελληνική επικράτεια.
  4. Δεν υπερβαίνουν το όριο που θέτει ο κανόνας de minimis (περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας).
  5. Έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων ή/και συγχρηματοδοτούμενων δανείων.
  6. Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων από απόφαση της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
  7. Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της ελληνικής επικράτειας – με τις εξαιρέσεις που θέτει ο κανόνας de minimis.

Επιλέξιμες δαπάνες

  • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
  • Δαπάνες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 31.10.2023 (εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό, κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

ΥΠΟΒΑΛΛΩ αίτηση στο ΠΣΚΕ

 Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.