Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 – Γ' Κύκλος αποτελεί συνέχεια του Α' και Β' Κύκλου του Προγράμματος Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Στον Α' και Β' Κύκλο χορηγήθηκαν δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους), με εγγύηση 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Ο Γ' Κύκλος αφορά στην παροχή εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (EAT) σε πιστωτικά ιδρύματα. Σκοπός είναι η χορήγηση δανείων τακτής λήξης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικά της δράσης

Στο πλαίσιο του Γ' Κύκλου ο προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 αυξήθηκε κατά 220 εκατ. ευρώ. Πλέον ανέρχεται σε 2.000.000.000€.

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν αναμένεται να προσεγγίσουν τα 460 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, προϋπολογισμός έως 250 εκ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα καλύψει την επιχορήγηση της προμήθειας στους δανειολήπτες για την παροχή εγγύησης.

Δικαιούχοι της δράσης

Πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 1. Έχουν κύκλο εργασιών έως 200.000€ στις 31.12.2019 ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο που υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση στην τράπεζα.
 2. Δεν έχουν ενταχθεί στον Α' και Β' Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19.
 3. Δεν θεωρούνται προβληματικές στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής (άρθρο 2, σημείο 18).
 4. Είναι ενήμερες τραπεζικά, φορολογικά και ασφαλιστικά.
 5. Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ:
  • Δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών)
   ή
  • Έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου), αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν από την υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση
   ή
  • Δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από την ΕΑΤ (εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας) ή, εάν έχει βεβαιωθεί η συγκεκριμένη οφειλή στην αρμόδια ΔΟΥ, έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης που συνεχίζει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χρηματοδότηση.

Αρχικό ποσό δανείου

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει ένα από τα παρακάτω (όποιο είναι μικρότερο):

 • 50.000 €
 • Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης το έτος 2019
 • Το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον δικαιούχο (υποβολή σχεδίου ρευστότητας).

Ποσοστό εγγύησης

Παρέχεται εγγύηση 80% ανά δάνειο κεφαλαίου κίνησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), για τις απαιτήσεις σε καθυστέρηση.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η διάθεση του προγράμματος λήγει στις 31.12.2021, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό, κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

 Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.