Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας – ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) με την εγγύηση του ΕΤαΕ αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για:

  • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Την επιχειρηματική ανάκαμψη.

Στόχος του είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων. Παρέχει προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF).

Συνολικός προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 100.000.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους του Κανονισμού EE 1407/2013 (ήσσονος σημασίας – de minimis).

Επιλέξιμες δαπάνες

Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των ζημιών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας.

Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη. Παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας.

Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης (ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής του. Υπολογίζεται από την τράπεζα τη στιγμή χορήγησης του δανείου.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 23.04.2021 έως τις 31.12.2023.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό, κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

ΥΠΟΒΑΛΛΩ αίτηση στο ΠΣΚΕ

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.