Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός του καθεστώτος

Στόχοι του καθεστώτος είναι:

 • Προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας
 • Αύξηση της απασχόλησης
 • Βελτίωση της συνεργασίας και αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων
 • Τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων
 • Διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding)
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης
 • Μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας
 • Προσφορά καλύτερων υπηρεσιών
 • Προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων
 • Εξασφάλιση καλύτερης θέσης για τη χώρα στον Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας

Προϋπολογισμός καθεστώτος και ποσό επένδυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 400.000.000€.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 • 500.000€ – για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 250.000€ – για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και επιχειρηματικές συστάδες (cluster)
 • 150.000€ – για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • 100.000€ – για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να ξεπερνά τα:

 • 10.000.000 ευρώ ανά επιχειρηματικό σχέδιο
 • 20.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση
 • 30.000.000 ευρώ ανά όμιλο επιχειρήσεων

Επενδύσεις που μπορούν να συμμετέχουν

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 του Ν.4399/2016 (εξαιρέσεις)

Ενδεικτικά, επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια στους τομείς:

Τουρισμός

Στον τομέα του Τουρισμού ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*.
 • Εκσυγχρονισμούς ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*.
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό camping τουλάχιστον 3*.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*.
 • Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής – συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια.

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης

Στον τομέα Αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:

 • Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ. με ΚΑΔ 93.11.10.01
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) με ΚΑΔ 93.11.10.03

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων ενισχύονται οι κλάδοι:

 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) με ΚΑΔ 52.22.11.05
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων με ΚΑΔ 52.22.11.06
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics) με ΚΑΔ 52.29.19.03
 • Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης με ΚΑΔ 52.21.24.00 – Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημόσιας χρήσεως υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων.

Γεωργία και κτηνοτροφία

Μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής για ΜμΕ και για μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς:

 • Φυτικής παραγωγής – εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική ή πιστοποιημένη
 • Ζωικής παραγωγής – κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, βοοτροφικές, αιγοπροβατοτροφικές, χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 ΓΑΚ, αποκλειστικά στις περιπτώσεις που η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου.

Συνοπτικά, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων τα επενδυτικά σχέδια μπορεί να αφορούν:

 • Ίδρυση νέας μονάδας
 • Εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας φυτικής ή ζωικής παραγωγής.

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 ΓΑΚ μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.4399/2016, αποκλειστικά στις περιπτώσεις που η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου.

Άλλοι κλάδοι

 • Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 10 του Ν.2072/1992 (Α' 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία.
 • Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 (Χονδρικό Εμπόριο πετρελαίου και υγραερίου) που υλοποιούνται σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου – Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και, συγκεκριμένα, να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας μεγάλης επιχείρησης, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί στη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Μορφές Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι μορφές ενίσχυσης που παρέχονται είναι:

 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Φορολογική απαλλαγή

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.

Αντίστοιχα, η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης και υπό προϋποθέσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο 2 ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.
 • Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ενισχύονται μόνο σε συνδυασμό με δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων του προηγούμενου άρθρου και μπορούν να ανέλθουν έως το ανώτατο ποσοστό του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του καθεστώτος:
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (άρθρο 18 ΓΑΚ). Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.
 • Δαπάνες εκκίνησης (άρθρο 22 ΓΑΚ) για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  Ως δαπάνες εκκίνησης νοούνται εκείνες που πραγματοποιούνται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ίδρυσης, της κάλυψης του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπόνησης τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, τα έξοδα ερευνών, τα έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων καθώς και τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, νομικών υπηρεσιών και παροχής συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως.

Καθορίστηκαν με ΦΕΚ (αρ. φύλλου 3539/26.08.2020) τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.4399/2016 (A' 117), για τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των 500.000€.

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 25η Μαΐου.2021.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 30η Ιουλίου.2021.

Ενδιαφέρεστε για το Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.