Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων και σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και τη δημιουργία της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για:

 • Επίτευξη οικονομιών κλίμακας
 • Καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας
 • Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 • Αύξηση διαπραγματευτικής ικανότητας
 • Διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς
 • Ενίσχυση εξωστρέφειας

Δικαιούχοι της δράσης

Υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ) που συγκροτούνται από τουλάχιστον 3 υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κάθετες, συμπληρωματικές ή/και ομοειδείς δραστηριότητες.

Στον σχηματισμό πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον 1 υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση.

Μπορεί να περιλαμβάνεται έως 1 υπό ίδρυση ΜμΕ σε κάθε συνεργατικό σχηματισμό, που θα καλύψει το εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)».
 2. Συμμετέχουν μόνο σε 1 επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.
 3. Λειτουργούν αποκλειστικά με 1 από τις εξής μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
  • Ανώνυμη εταιρεία
  • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
  • Ομόρρυθμη εταιρεία
  • Ετερόρρυθμη εταιρεία
  • ΙΚΕ
  • Ατομική επιχείρηση
  • Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν.4430/2016 ως ισχύει
  • Συνεταιρισμός
 4. Τηρούν ή δεσμεύονται ότι θα τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014 εάν εγκριθεί η αίτησή τους.
 5. Επιβεβαιώνουν ότι τα 2 έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση της επιχειρηματικής εγκατάστασης που θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση της ενίσχυσης. Επίσης, δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν για έως 2 έτη από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης που ζητείται η ενίσχυση.
 6. Δηλώνουν αποκλειστικά 1 περιφέρεια ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η περιφέρεια που θα πραγματοποιηθεί το μέρος του επενδυτικού σχεδίου που τους αναλογεί.

Ποσό επιχορήγησης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 32.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης, για κάθε επιχείρηση ενισχύονται έργα επένδυσης από 400.000€ έως 3.000.000€.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται από 20% έως 50% του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης
 • Τον τόπο υλοποίησης
 • Τις επιλέξιμες δαπάνες που θα συμπεριληφθούν στο επενδυτικό σχέδιο

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε με ιδίους πόρους είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης / στήριξης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται με βάση το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις κτιρίων
 • Μηχανήματα, εξοπλισμός και τεχνικές εγκαταστάσεις
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
 • Πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ
 • Προβολή και προώθηση προϊόντων σε αγορές-στόχους
 • Δαπάνες ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών
 • Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στα δράση ορίζεται η 31η Μαΐου 2021 και ώρα 13:00.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 30η Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr