Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων και σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και τη δημιουργία της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για:

 • Επίτευξη οικονομιών κλίμακας
 • Καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας
 • Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 • Αύξηση διαπραγματευτικής ικανότητας
 • Διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς
 • Ενίσχυση εξωστρέφειας

Δικαιούχοι της δράσης

Υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ) που συγκροτούνται από τουλάχιστον 3 υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κάθετες, συμπληρωματικές ή/και ομοειδείς δραστηριότητες.

Στον σχηματισμό πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον 1 υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση.

Μπορεί να περιλαμβάνεται έως 1 υπό ίδρυση ΜμΕ σε κάθε συνεργατικό σχηματισμό, που θα καλύψει το εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)».
 2. Συμμετέχουν μόνο σε 1 επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.
 3. Λειτουργούν αποκλειστικά με 1 από τις εξής μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
  • Ανώνυμη εταιρεία
  • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
  • Ομόρρυθμη εταιρεία
  • Ετερόρρυθμη εταιρεία
  • ΙΚΕ
  • Ατομική επιχείρηση
  • Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν.4430/2016 ως ισχύει
  • Συνεταιρισμός
 4. Τηρούν ή δεσμεύονται ότι θα τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014 εάν εγκριθεί η αίτησή τους.
 5. Επιβεβαιώνουν ότι τα 2 έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση της επιχειρηματικής εγκατάστασης που θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση της ενίσχυσης. Επίσης, δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν για έως 2 έτη από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης που ζητείται η ενίσχυση.
 6. Δηλώνουν αποκλειστικά 1 περιφέρεια ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η περιφέρεια που θα πραγματοποιηθεί το μέρος του επενδυτικού σχεδίου που τους αναλογεί.

Ποσό επιχορήγησης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 32.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης, για κάθε επιχείρηση ενισχύονται έργα επένδυσης από 400.000€ έως 3.000.000€.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται από 20% έως 50% του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης
 • Τον τόπο υλοποίησης
 • Τις επιλέξιμες δαπάνες που θα συμπεριληφθούν στο επενδυτικό σχέδιο

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε με ιδίους πόρους είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης / στήριξης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται με βάση το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις κτιρίων
 • Μηχανήματα, εξοπλισμός και τεχνικές εγκαταστάσεις
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
 • Πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ
 • Προβολή και προώθηση προϊόντων σε αγορές-στόχους
 • Δαπάνες ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών
 • Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στα δράση ορίζεται η 31η Μαΐου 2021 και ώρα 13:00.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 30η Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr