Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων για να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους με βάση τις αρχές ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού (Athens Business Green Toolkit). Έτσι, οι εγκαταστάσεις ή οι υποδομές τους:

 • Καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια
 • Είναι φιλικές προς το περιβάλλον
 • Προσφέρουν ασφάλεια και άνεση στους χρήστες
 • Ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση της καινοτομίας
 • Εξασφαλίζουν βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες εργασίας
 • Προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος γενικά

Δικαιούχοι της δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων όπως έχει προσδιοριστεί στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας ως περιοχή παρέμβασης.
 2. Έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 3. Έχουν ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα τουλάχιστον 1 από τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) σε όλη τη διάρκεια των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
 4. Έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κατηγορίας Δ ή μικρότερης και έκδοσης μετά τις 26.11.2017, με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (27.11.2027 είναι η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με βάση τον ΚΕΝΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β' 2367/12.07.2017).

Ποσό επιχορήγησης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 2.300.000€ (Δημόσια Δαπάνη). Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ποσού έως 5.000.000€.

Στο πλαίσιο της δράσης, για κάθε επιχείρηση ενισχύονται έργα ενίσχυσης με προϋπολογισμό από 5.000€ έως 30.000€.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 80% του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, όπως θερμομόνωση, κουφώματα / υαλοπίνακες και συστήματα σκίασης
 • Αναβάθμιση σε:
 • Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Συστήματα παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για ψύξη / θέρμανση χώρων αλλά και την παραγωγική διαδικασία όπως εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / ατμού και εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας
 • Υλικό και εξοπλισμό για μείωση απωλειών ενέργειας
 • Εξοπλισμό φωτισμού
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοπλισμού για μείωση απωλειών ενέργειας
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή ενεργειακούς ελέγχους πριν και μετά την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος
 • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 5001)
 • Σύμβουλος έργου

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 5η Μαΐου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 5η Μαΐου 2021 και ώρα 13:00.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 6η Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.