Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός

 Η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • Στο λιανικό εμπόριο.
 • Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης.
 • Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας που στοχεύουν να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις οι οποίες αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν την ιδιότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων.
 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, 
  κατ' ελάχιστον:
 • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
 • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης
 • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 60.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 10.000€ έως 150.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Επιδοτούνται

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για:
 • Εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας.
 • Διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμεΑ.
 • Μηχανήματα-εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
 • Εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.
 • Μεταφορικά μέσα:
 • Μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης.
 • Έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
 • Ψηφιακή προβολή.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
 • Δαπάνες μελετών/κατάρτισης/παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • Τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking για επιχειρήσεις στο 2109555222, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00.
 • Συναντήστε τον Επαγγελματικό Σύμβουλο σε ένα κατάστημά μας.

Προθεσμία υποβολής

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (19.12.2018).

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 09.05.2019 και ώρα 23:59:59.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων αξιολόγησης.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνεςαπό την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.