Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός

 Η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • Στο λιανικό εμπόριο.
 • Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης.
 • Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας που στοχεύουν να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις οι οποίες αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν την ιδιότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων.
 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, 
  κατ' ελάχιστον:
 • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
 • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης
 • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 60.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 10.000€ έως 150.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Επιδοτούνται

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για:
 • Εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας.
 • Διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμεΑ.
 • Μηχανήματα-εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
 • Εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.
 • Μεταφορικά μέσα:
 • Μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης.
 • Έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
 • Ψηφιακή προβολή.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
 • Δαπάνες μελετών/κατάρτισης/παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • Τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking για επιχειρήσεις στο 2109555222, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00.
 • Συναντήστε τον Επαγγελματικό Σύμβουλο σε ένα κατάστημά μας.

Προθεσμία υποβολής

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (19.12.2018).

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 09.05.2019 και ώρα 23:59:59.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων αξιολόγησης.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνεςαπό την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού

Τα χαρακτηριστικά της Δράσης ενδέχεται να τροποποιηθούν, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών & Ανάπτυξης. Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.