Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή του δήμου Χαλκηδόνος και σε τμήμα του δήμου Δέλτα του νομού Θεσσαλονίκης, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από το πρόγραμμα LEADER.

Αποτελείται από 2 υποδράσεις.

1.Υποδράση 19.2.2.4

Αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς:

  • Βιοτεχνίας
  • Χειροτεχνίας
  • Παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση
  • Εμπορίου

Σκοπός της ενίσχυσης είναι η εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

2.Υποδράση 19.2.3.1

Σκοπός της υποδράσης είναι η εξυπηρέτηση των στόχων τοπικής στρατηγικής μέσα από οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας ή / και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.

Η δημόσια δαπάνη, που προέρχεται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ανέρχεται σε 300.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Αγρότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν πολύ μικρές, μικρές και κατά περίπτωση μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στον δήμο Χαλκηδόνος και σε τμήμα του δήμου Δέλτα στον νομό Θεσσαλονίκης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

  • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
  • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
  • Προβολή
  • Διενέργεια μελετών και ανάπτυξης λογισμικού

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Κάνετε την αίτησή σας από 30.08.2023 έως και 30.10.2023 στις 15.00.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε φάκελο με την αίτησή σας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  όπως ορίζονται στην αναλυτική Πρόκληση, στην ΟΤΔ με ταχυδρομείο / κούριερ.

Πρέπει να κάνετε την αίτησή σας μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά.

Δείτε αναλυτικά τη 2η Πρόσκληση για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον δήμο Χαλκηδόνος και σε τμήμα του δήμου Δέλτα του νομού Θεσσαλονίκης.