Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στις περιφερειακές ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, που θα συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από το πρόγραμμα LEADER.

Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν επενδύσεις για τη μετατροπή χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα, καθώς και οι εκσυγχρονισμοί διατηρητέων κτισμάτων που λειτουργούν ως υφιστάμενοι ξενώνες φιλοξενίας.

Η ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 33/79 (Α’ 10) και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ με αριθμό 532249/27-07-94 (Β’ 616). Για τα κτίσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να έχουν υποβληθεί αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις / εγκρίσεις / άδειες.

Για τα υπόλοιπα κτίσματα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτής της υποδράσης, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων/ αδειών κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 40% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υποδράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που προέρχεται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ανέρχεται ενδεικτικά σε 379.643,63€.

Δικαιούχοι της δράσης

Μπορούν να είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πρόσκληση.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στις περιφερειακές ενότητες:

  • Κεφαλληνίας
  • Ιθάκης

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

  • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, και εξοπλισμός εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
  • Αγορά καινούργιων οχημάτων.
  • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, που είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.
  • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.
  • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα κλπ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση  της δράσης.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Κάνετε την αίτησή σας από 28.08.2023 στις 13.00 έως και 01.11.2023 στις 15.00.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε με ταχυδρομείο / κούριερ την αίτησή σας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση, μέσα σε φάκελο στην ΟΤΔ.

Πρέπει να κάνετε την αίτησή σας μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά.