Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τις Νήσους Αττικής περιλαμβάνει 4 υποδράσεις.

Υποδράση 19.2.1.1

Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης στον γεωργικό και τον δασικό τομέα

Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης ενεργειών εξειδικευμένης ενημέρωσης / μεταφοράς γνώσης για την απόκτηση δεξιοτήτων, που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην παραγωγική διαδικασία των απασχολούμενων στον κλάδο της γεωργίας / κτηνοτροφίας και της δασοκομίας.

Ο στόχος της υποδράσης συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοτικής αξίας του δευτερογενούς τομέα και γενικά του τομέα στήριξης των δραστηριοτήτων τουρισμού και παροχής υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης.

Υποδράση 19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υποδράση στοχεύει:

 • Στην ενδυνάμωση και αναζωογόνηση του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής προϊόντων.
 • Στη γαστρονομία της περιοχής.
 • Στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της περιοχής προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού.

Επιπλέον, ενισχύει τη δυναμική των συνεταιρισμών (π.χ. γυναικείοι συνεταιρισμοί).

Η υποδράση αναμένεται να οδηγήσει:

 • Στην ανάπτυξη και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.
 • Στην ισχυροποίηση της ταυτότητας της περιοχής μέσα από την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Υποδράση 19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υποδράση έχει ως στόχο να αναβαθμίσει την ελκυστικότητα της περιοχής και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού, ώστε αυτός να συμβάλλει:

 • Στην τοπική ανάπτυξη.
 • Στην αύξηση της απασχόλησης.
 • Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν μέσα από τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την ολιστική προσέγγιση του τουρισμού, συνδυάζοντας τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα.

Υποδράση 19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υποδράση στοχεύει στην προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου, όπου διασυνδέονται αναπτυξιακά ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση, με έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.

Έτσι, καλύπτεται ένας από τους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής, στις περιοχές που εμφανίζουν δραστηριότητα στον τομέα.

Προϋπολογισμός της δράσης

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 450.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα πρόσκληση.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στους Δήμους: Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων-Αντικυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας-Μεθάνων και Ύδρας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εξοπλισμό εργαστηρίων, στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
 • Μεταφοράς προϊόντων.
 • Ειδικού τύπου που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
 • Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων και συστήματα πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης. Το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Για να υποβάλετε την αίτηση online, συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής σας στην υπηρεσία.

Κάνετε την αίτησή σας από 16.06.2023 στις 13:00 έως και 09.10.2023 στις 15.00.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε την αίτησή σας μέσα σε φάκελο στην ΟΤΔ.

Πρέπει να κάνετε την αίτησή σας μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά.