Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση έχει στόχο την ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας από πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής με αντικείμενο την οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν και στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Οι υποδράσεις που χρηματοδοτηθούν είναι:

 • 19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
 • 19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού για την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν:

 • Yφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Υπό ίδρυση επιχειρήσεις
 • Οι ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλουν μόνο την αίτηση στήριξης.
 • Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να καταθέσουν καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού και απόκτηση ΑΦΜ μαζί με την αίτηση στήριξης.

Το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει. Σε επίπεδο φορέων, συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της ΕΔΠ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.

Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους φορείς που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Εργαζόμενοι σε ΝΠΙΔ, εφόσον δεν κωλύονται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ ή εργαζόμενοι σε ΝΠΔΔ και στον δημόσιο τομέα που διαθέτουν άδεια για επιχειρηματική δραστηριότητα από υπηρεσιακό συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας.

Εξαιρούνται οι δημοτικές ενότητες:

 • Έδεσσας
 • Γιαννιτσών

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού
 • Προβολή
 • Διενέργεια μελετών

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Για να υποβάλετε την αίτηση online, συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Κάνετε την αίτησή σας από 19.06.2023 έως και 21.08.2023 στις 15.00.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε φάκελο με ταχυδρομείο / κούριερ στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με το αποδεικτικό για την κατάθεση της online αίτησής σας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρέπει να κάνετε την έντυπη αίτησή σας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά.