Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση έχει στόχο την ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς με αντικείμενο την ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων για την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Οι υποδράσεις που χρηματοδοτηθούν είναι:

 • 19.2.2.6 – Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 • 19.2.3.1 – Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, με έμφαση:
  • Στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής και εργασιακής ασφάλειας.
  • Στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.
 • 19.2.3.3 – Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

 • 19.2.3.4 – Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και του εμπορίου.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα.

Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.

 • 19.2.3.5 – Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών που αφορά παιδικούς σταθμούς, χώρους αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ. για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού.
 • 19.2.6.2 – Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και την επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.810.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά / νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις:

 • Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, σύμφωνα με την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
 • Yφιστάμενες
 • Υπό ίδρυση

Κατά περίπτωση, μπορεί να ισχύουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη δράση.

Περιοχή εφαρμογής

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς εκτός από την περιοχή εντός σχεδίου στην πόλη του Κιλκίς.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Αγορά, μεταφορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού και  εξοπλισμό εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
 • Εξοπλισμό επιχείρησης, όπως φαξ, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, δίκτυα ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικά, περιφερειακά μηχανήματα και φωτοτυπικά.
 • Συστήματα ασφαλείας και πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 • Γενικές δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας.

 • Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος και έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος, όπως η συσκευασία και η σήμανση.
 • Δαπάνες για προβολή, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
 • Δαπάνες για σύνδεση με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) για ενέργεια, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κ.λπ. εντός των ορίων του οικοπέδου.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση).
 • Αμοιβές προσωπικού. Συμπεριλαμβάνονται οι επιβαρύνσεις της κοινωνικής ασφάλισης, που είναι πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Για να υποβάλετε την αίτηση online, συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Κάνετε την αίτησή σας από 29.05.2023 έως και 28.08.2023.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε φάκελο με ταχυδρομείο / κούριερ στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με το αποδεικτικό για την κατάθεση της online αίτησής σας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρέπει να κάνετε την έντυπη αίτησή σας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά.