Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση έχει στόχο την ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στον νομό Σερρών με αντικείμενο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής, της ανάπτυξης και της βελτίωσης της βιωσιμότητας των δασών.

Οι υποδράσεις που χρηματοδοτηθούν είναι:

 • 19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
 • 19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
 • 19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού για την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
 • 19.2.3.4 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση, και του εμπορίου για την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
 • 19.2.3.5 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού που αφορά παιδικούς σταθμούς, χώρους αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ., για την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
 • 19.2.6.2 – Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και την επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις:

 • Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες
 • Yφιστάμενες
 • Υπό ίδρυση

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται σε όλο τον νομό Σερρών, εκτός από την πρωτεύουσα του νομού.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά εξοπλισμού που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων:
  • Για μεταφορά προϊόντων ειδικού τύπου.
  • Για εσωτερική μεταφορά που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.
 • Αγορά λοιπού εξοπλισμού της επιχείρησης, όπως φαξ, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, δίκτυα ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικά, περιφερειακά μηχανήματα και φωτοτυπικά.
 • Συστήματα ασφαλείας και πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 • Γενικές δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συμβούλων κ.λπ.
 • Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.λπ.
 • Προβολή, εκτός από τις πράξεις που ενισχύονται με βάση το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 σύμφωνα με τον οποίο οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.
 • Σύνδεση με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εκτός από τις πράξεις που ενισχύονται με βάση το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 σύμφωνα με τον οποίο οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Για να υποβάλετε την αίτηση online, συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Κάνετε την αίτησή σας από 29.05.2023 έως και 28.08.2023.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε φάκελο με ταχυδρομείο / κούριερ στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με το αποδεικτικό για την κατάθεση της online αίτησής σας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρέπει να κάνετε την έντυπη αίτησή σας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά.