Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στον νομό Λασιθίου για επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα:

 • Γεωργικό ή μη γεωργικό προϊόν και βιοτεχνία.
 • Χειροτεχνία και παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση.

Αποτελείται από 3 υποδράσεις.

 1. Υποδράση 19.2.2.2

  Μέσα από την υποδράση ενισχύονται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός σε μονάδες:

  • Μεταποίησης
  • Εμπορίας

  Ή / και

  • Ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν, δηλαδή που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

  Έτσι, εξυπηρετούνται ειδικοί στόχοι της τοπικής στρατηγικής.

 2. Υποδράση 19.2.2.4

  Αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς:

  • Βιοτεχνίας
  • Χειροτεχνίας
  • Παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση
  • Εμπορίου

  Σκοπός της ενίσχυσης είναι η εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

  Μέσα από την υποδράση ενισχύονται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών επιχειρήσεων, όπως:

  α)Επεξεργασία μετάλλου, πέτρας, ξύλου, χαρτιού, δέρματος, μαλλιού κ.λπ.

  β)Είδη λαϊκής τέχνης, όπως ξυλογλυπτική, κεραμική, αργυροχρυσοχοΐα, κατασκευές από γυαλί, ψηφιδωτά κ.λπ.

  γ)Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού για αγροτικές δραστηριότητες

  δ)Κατασκευή προϊόντων του κλάδου της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, όπως μουσικά όργανα, κοσμήματα και παιχνίδια.

  ε)Παραγωγή ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση, δηλαδή παραδοσιακά γλυκά, αρτοσκευάσματα κ.ά.

 3. Υποδράση 19.2.3.1

Μέσα από την υποδράση ενισχύονται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός σε μονάδες:

 • Μεταποίησης
 • Εμπορίας

Ή / και

 • Ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ)

Σκοπός της υποδράσης είναι η εξυπηρέτηση των στόχων τοπικής στρατηγικής μέσα από οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας ή / και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.

Προϋπολογισμός της δράσης

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 1.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Για την υποδράση 19.2.2.2.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Για την υποδράση 19.2.2.4.

α)Για την ίδρυση επιχειρήσεων:

 • Φυσικά πρόσωπα έως 35 ετών.
 • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με κεφάλαιο στο οποίο συμμετέχουν νέοι / νέες έως 35 ετών με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείρισή τους γίνεται αποκλειστικά από τους νέους / νέες.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)

β)Για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων:

 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
 • Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Για την υποδράση 19.2.3.1.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στον νομό Λασιθίου. Δεν εφαρμόζεται στην περιοχή του οικισμού Ιεράπετρας που είναι εντός σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εξοπλισμό εργαστηρίων.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
 • Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων.
 • Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
 • Εξοπλισμό επιχείρησης, όπως αγορά φαξ, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 • Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων και συστήματα πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.
 • Δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος.
 • Έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία και σήμανση).
 • Προβολή, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.
 • Σύνδεση με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), όπως ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κ.λπ., μέσα στα όρια του οικοπέδου.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάθε κίνδυνο.
 • Αμοιβές προσωπικού μαζί με τις επιβαρύνσεις της κοινωνικής ασφάλισης.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης. Το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης για τη στήριξη του δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβεί:

 • Τις 600.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν υποδομές ή / και εξοπλισμό.
 • Τις 100.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Για να υποβάλετε την αίτηση online, συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής σας στην υπηρεσία.

Κάνετε την αίτησή σας από 24.05.2023 έως και 31.07.2023 στις 15.00.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε με ταχυδρομείο / κούριερ την αίτησή σας μέσα σε φάκελο στην ΟΤΔ.

Πρέπει να κάνετε την αίτησή σας μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά.