Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο σύνολο του νομού Χίου, για πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Οι πράξεις αυτές έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση, την εμπορία, την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τον τουρισμό, τη βιοτεχνία, τη χειροτεχνία, την παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και την ενίσχυση του εμπορίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Αποτελείται από 3 υποδράσεις.

 1. Υποδράση 19.2.2.2

  Στηρίζει επενδύσεις για μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης. Εξαιρούνται τα προϊόντα αλιείας με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις αφορούν:

  • Ίδρυση
  • Εκσυγχρονισμό

  Ή και

  • Επέκταση μονάδων (όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο)

  Στόχος της παρούσας υποδράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, για να γίνουν πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Αφορά το σύνολο του νομού Χίου.

 2. Υποδράση 19.2.3.3

  Αφορά την ίδρυση / δημιουργία νέων και την ανάπτυξη / τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων:

  • Τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση / ο εκσυγχρονισμός κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
  • Εστίασης και αναψυχής, π.χ. παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας προϊόντων και παραδοσιακής ταυτότητας, μέσα από τη διασύνδεση του αγροδιατροφικού με τον τουριστικό τομέα, καθώς και για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων του νομού της Χίου.
  • Παροχής υπηρεσιών με δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές / ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση / τα σπορ για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές–νησιωτικές περιοχές, με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
 3. Υποδράση 19.2.3.4

Αφορά την ίδρυση / δημιουργία νέων και την ανάπτυξη / τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων (βιοτεχνιών και χειροτεχνιών) παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αρτοποιεία
 • Ζαχαροπλαστεία
 • Βιοτεχνίες τροφίμων

Σκοπός της υποδράσης είναι η ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων του νομού Χίου.

Σχετικά με τον τομέα του εμπορίου είναι επιλέξιμες οι πράξεις ίδρυσης ή και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που πωλούν αποκλειστικά τοπικά ή αγροτικά προϊόντα, όπως ζωοτροφές.

Προϋπολογισμός της δράσης

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 600.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Γενικότερα, οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στο σύνολο του νομού Χίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, και εξοπλισμό εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, που είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.
 • Εξοπλισμό επιχείρησης.
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, καθώς και αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και την οικονομική βιωσιμότητα.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης. Το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης για τη στήριξη του δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να:

 • Υπερβεί τις 130.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν υποδομές ή / και εξοπλισμό.
 • Υπερβεί τις 40.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες.
 • Είναι μικρότερος από 30.000 ευρώ.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Για να υποβάλετε την αίτηση online, συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής σας στην υπηρεσία.

Κάνετε την αίτησή σας από 31.05.2023 έως και 31.07.2023 στις 15.00.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε την αίτησή σας μέσα σε φάκελο στην ΟΤΔ ΕΤΑΧ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Πρέπει να κάνετε την αίτησή σας μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά