Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε ποια δικαιολογητικά υποβάλλετε μαζί με την αίτησή σας για χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ». Εφόσον υπογράψετε σύμβαση χρηματοδότησης, δείτε ποια δικαιολογητικά χρειάζεστε για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιστωτικό όριο που εγκρίνουμε για την προχρηματοδότηση των παραγγελιών σας. Προσκομίζετε τα δικαιολογητικά σε κατάστημα ή μας τα στέλνετε με email.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτησή σας

Για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ», τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή στέλνετε με email είναι:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις. Εάν δεν έχετε Ε3 για το 2022, προσκομίζετε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2022.
 2. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Επιπλέον δικαιολογητικά για βιβλία Β' κατηγορίας

Εάν η επιχείρησή σας έχει βιβλία Β' κατηγορίας, για την αξιολόγηση της αίτησής σας για πιστωτικό όριο χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος.
 2. Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για βιβλία Γ' κατηγορίας

Εάν η επιχείρησή σας έχει βιβλία Γ' κατηγορίας, για την αξιολόγηση της αίτησής σας για πιστωτικό όριο χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο.
 2. Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 3. Ισοζύγιο δεύτερου βαθμού 12ου του 2022 – εάν δεν έχετε ισολογισμό για την ίδια χρήση.
 4. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας, για την αξιολόγηση της αίτησής σας για πιστωτικό όριο χρειάζονται:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.

Δικαιολογητικά για τη χρήση του πιστωτικού ορίου

Μετά την έγκριση και υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, για τη χρήση του πιστωτικού ορίου προσκομίζετε ή στέλνετε με email:

 1. Πίνακα έργων με αναλυτική αναφορά όλων των έργων σας ως προμηθευτή / ανάδοχου που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». 
 2. Αντίγραφο της Απόφασης Υπαγωγής κάθε έργου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου σχετικά με τη διαβίβαση εγγράφων.

Επιπλέον δικαιολογητικά για υπαγωγές με δάνειο

Εάν ο πελάτης σας πάρει και δάνειο στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για τη χρήση του πιστωτικού ορίου χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Έντυπο εξουσιοδότησης προκαταβολής δαπανών.
 2. Σύμβαση έργου –  μόνο για τις περιπτώσεις υπαγωγών όπου συμμετέχουν περισσότεροι από έναν προμηθευτές.

Επιπλέον δικαιολογητικά για υπαγωγές χωρίς δάνειο

Εάν ο πελάτης σας δεν έχει πάρει δάνειο στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για τη χρήση του πιστωτικού ορίου χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Στοιχεία των δηλωμένων προμηθευτών και του επιλεγμένου λογαριασμού καταβολών από το Πληροφοριακό Σύστημα (screenshot).
 2. Σύμβαση Έργου μεταξύ ωφελούμενου και προμηθευτή.

Αποκτήστε χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ»

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο, για να υποβάλετε την αίτησή σας για χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ»:

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού