Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε ποια δικαιολογητικά υποβάλλετε στην Eurobank στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU SME Competitiveness – Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ με την εγγύηση του ΕΤαΕ/EIF. Προσκομίζετε σε κατάστημα τα δικαιολογητικά για την αίτησή σας και την εκταμίευση της χρηματοδότησης ή μας τα στέλνετε με email.

Για την αίτηση σας για χρηματοδότηση

Για την αξιολόγηση της αίτησης που υποβάλλετε, τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή στέλνετε με email είναι:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις. Εάν δεν έχετε Ε3 για το 2022 προσκομίζετε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2022.
 2. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.

Επιπλέον δικαιολογητικά για απλογραφικό σύστημα

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, για την αξιολόγηση της αίτησής σας χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος.
 2. Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας για τα 2 τελευταία έτη, σε περίπτωση που η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για διπλογραφικό σύστημα

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, για την αξιολόγηση της αίτησής σας χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο κλεισίματος.
 2. Πρόσφατο ισοζύγιο 2ου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 3. Ισοζύγιο δεύτερου βαθμού 12ου του 2022, εάν δεν έχετε ισολογισμό για την ίδια χρήση.
 4. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος, εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας, για την αξιολόγηση της αίτησής σας χρειάζονται:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εγγυητή.

Επιπλέον δικαιολογητικά για το πρόγραμμα

Μερικά επιπλέον δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι:

 1. Προσκόμιση Business Plan, τόσο για τα επενδυτικά δάνεια όσο και για τα κεφάλαια κίνησης όπου θα αναφέρονται ο σκοπός, οι ανάγκες και οι προτεινόμενες δαπάνες που θα καλύψει η χρηματοδότηση.
 2. ΑΠΔ για τον έλεγχο της ΜμΕ (που έχει λιγότερους από 250 εργαζόμενους – ΕΜΕ).
 3. Δήλωση ως προς την ιδιότητα της ΜμΕ.
 4. Πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
 6. Ενημερωτική επιστολή αναφορικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
 7. Ασφαλιστική ενημερότητα.
 8. Φορολογική ενημερότητα.

Αξιοποιήστε το πρόγραμμα χρηματοδότησης InvestEU SME Competitiveness – Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του InvestEU – SME Competitiveness, με την εγγύηση του ΕΤαΕ/EIF.

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας από την Eurobank.