Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε ποια δικαιολογητικά υποβάλλετε στην Eurobank μαζί με την εκτυπωμένη αίτησή σας στο ΠΣΚΕ για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (ΤΕ)  ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF)  με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Προσκομίζετε τα δικαιολογητικά σε κατάστημα ή μας τα στέλνετε με email.

Δικαιολογητικά για την αίτησή σας για χρηματοδότηση

Για την αξιολόγηση της αίτησης που υποβάλλετε, τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή στέλνετε με email είναι:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις. Εάν δεν έχετε Ε3 για το 2020, προσκομίζετε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2020.
 2. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.
 3. ΑΠΔ για τον έλεγχο της ΜΜΕ (<250 εργαζόμενοι – ΕΜΕ).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα της ΜΜΕ.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ως προς την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση σε σχέση με την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
 7. Αντίγραφο της αίτησης στο ΠΣΚΕ.
 8. Επενδυτικό / Επιχειρηματικό σχέδιο και η περιφέρεια υλοποίησής του.
 9. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Επιπλέον δικαιολογητικά για απλογραφικά βιβλία

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας), για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος.
 2. Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για διπλογραφικά βιβλία

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας), για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο.
 2. Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 3. Ισοζύγιο δεύτερου βαθμού 12ου του 2020 – εάν δεν έχετε ισολογισμό για την ίδια χρήση.
 4. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας, για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση χρειάζονται:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.

Επιπλέον δικαιολογητικά για προσημείωση ακινήτου

Εάν επιλέξετε να προσημειώσετε κάποιο ακίνητό σας, ενημερώνεστε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή προσημείωσης από το κατάστημα Eurobank με το οποίο συνεργάζεστε.

Ενταχθείτε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε και να υποβάλετε τα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF):

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ) συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).