Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δείτε ποια δικαιολογητικά υποβάλλετε στην Eurobank για την αίτηση χρηματοδότησης της επιχείρησής σας στο πλαίσιο του προγράμματος Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF) της ΕΑΤ. Προσκομίζετε σε κατάστημα τα δικαιολογητικά για την αίτησή σας και την εκταμίευση της χρηματοδότησης.

Δικαιολογητικά για όλες τις επιχειρήσεις

Για να αξιολογήσουμε την αίτηση που υποβάλλετε, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:
 1. Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις.
 2. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.
 3. Αντίγραφο της αίτησης στο ΠΣΚΕ.
 4. Business plan, όπως αυτό υποβλήθηκε για την ένταξη της επιχείρησης στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.
 5. Στοιχεία μητρώου/επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) και των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης).
 6. ΑΠΔ της τελευταίας κλεισμένης και τρέχουσας χρήσης.
 7. Πρόσφατο (εντός τελευταίου 3μήνου) ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. 
 8. Δήλωση ως προς την ιδιότητα της επιχείρησης ως ΜμΕ.
 9. Γενική υπεύθυνη δήλωση.
 10. Απόφαση Υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.
 11. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση. 
  σφαλιστική ενημερότητα από το ΕΦΚΑ για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση).

Επιπλέον δικαιολογητικά για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
 2. Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος, σε περίπτωση που η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για επιχειρήσεις με διπλογραφικό σύστημα

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο κλεισίματος.
 2. Ισοζύγιο δευτεροβάθμιας ανάλυσης κλεισίματος τριετίας.
 3. Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 4. Πρόσφατο ισοζύγιο δεύτερου βαθμού 12ου του 2022, εάν δεν έχετε ισολογισμό για την ίδια χρήση.
 5. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος, εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας, για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας χρειάζονται:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.

Αξιοποιήστε το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF) της ΕΑΤ

Επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο, για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF).

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας από την Eurobank.