Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Υποβάλλω αίτηση

Δείτε ποια δικαιολογητικά προσκομίζετε για να αποκτήσετε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Δικαιολογητικά για όλες τις επιχειρήσεις

Για να υποβάλετε την αίτησή σας για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου  Business Growth της ΕΑΤ, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις.
 2. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.
 3. Αντίγραφο αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
 4. Business Plan.
 5. Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) και των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων.
 6. Πρόσφατο – εντός τριμήνου – Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.
 7. Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα ΜμΕ της επιχείρησής σας.
 8. Γενική υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την επιχείρησή σας και τις δεσμεύσεις της γενικά, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης της ΕΑΤ και της οικείας Επιχειρησιακής Συμφωνίας που έχει συνάψει με την Eurobank.
 9. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis).
 10. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
 11. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΕΦΚΑ για τους εργαζομένους που απασχολεί η επιχείρησή σας ή σε περίπτωση που η επιχείρησή σας είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση).

Επιπλέον δικαιολογητικά για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, χρειάζεται να προσκομίσετε επιπλέον:

 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
 • Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 • Εκκαθαριστικό εφορίας για 2 τα τελευταία έτη – εάν η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για επιχειρήσεις με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, χρειάζεται να προσκομίσετε επιπλέον:

 • Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο.
 • Ισοζύγιο δευτεροβάθμιας ανάλυσης κλεισίματος εντός τριετίας.
 • Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 • Ισοζύγιο δεύτερου βαθμού 12ου του 2023 – εάν δεν έχετε ισολογισμό για την ίδια χρήση.
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο και το προηγούμενο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εγγυητή.

Αποκτήστε δάνειο με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund

Για να αποκτήσετε χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund της ΕΑΤ, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ. Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας.

Λαμβάνετε επιστολή από την Eurobank μέσα από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ, σε περίπτωση πρόθεσης αξιολόγησης του αιτήματος που έχετε υποβάλει για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από την Eurobank.

Στη συνέχεια, κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, τον οποίο εκτυπώνετε.

Επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.