Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Έργα που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παραγωγικών μονάδων.

Τα μεγάλα έργα υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

Μύλοι Κεπενού

Έκδοση νέου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και κάλυψή του σε ποσοστό 100%. Σκοπός του δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανεισμού και η κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών της εταιρείας.

DEMO ΑΒΕΕ - Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Βιοτεχνολογίας

 

Κάλυψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σε ποσοστό 51%, ενώ το υπόλοιπο 49% καλύφθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σκοπός του δανείου ήταν η δημιουργία νέου κέντρου βιοτεχνολογίας και ημιβιομηχανικής κλίμακας παραγωγής βιολογικών τελικών φαρμάκων καθώς και νέας μονάδας τελικής πλήρωσης βιοφαρμάκων, στο Κρυονέρι Αττικής. Το έργο εμπίπτει στον πυλώνα " Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη" του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

Sunlight Group

 

Συνδιοργάνωση και συμμετοχή στη χρηματοδότηση για την κάλυψη μέρους του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους προς υλοποίηση της επιλέξιμης επένδυσης για την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας μέσω, μεταξύ άλλων, της κατασκευής νέων ενεργειακά αποδοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων, της προσθήκης του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και της αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία εντάσσεται στις επιλέξιμες δράσεις, πράσινη μετάβαση, ψηφιακό μετασχηματισμό και εξωστρέφεια, και κρίθηκε επιλέξιμη να λάβει χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (το "ΤΑΑ") και να συγχρηματοδοτηθεί και από την Εurobank σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για χρηματοδοτήσεις με κεφάλαια ΤΑΑ (ποσοστό συμμετοχής της Εurobank στο δάνειο συγχρηματοδότησης 40%).