Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ενέγγυες Πιστώσεις (Documentary Letter of Credit) / Πιστωτικές Επιστολές σε αναμονή (Standby Letter of Credit)

Ενέγγυες Πιστώσεις (Documentary Letter of Credit) / Πιστωτικές Επιστολές σε αναμονή (Standby Letter of Credit)

Εργαλεία
διασυνοριακών συναλλαγών
Πρόσβαση σε
εμπορική πίστωση
Απαλοιφή
κινδύνων
Με τις Ενέγγυες Πιστώσεις / Πιστωτικές Επιστολές σε αναμονή έχετε στη διάθεσή σας διεθνή εργαλεία για διασυνοριακές συναλλαγές που καλύπτονται από ομοιόμορφους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (UCP 600 / ISP 98).

Ενέγγυα Πίστωση

Με την Ενέγγυα Πίστωση (Documentary Letter of Credit) η εκδότρια τράπεζα, δηλαδή η τράπεζα του αγοραστή/εισαγωγέα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει τον πωλητή/εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας θα τηρήσει τους όρους της Ενέγγυας Πίστωσης και θα παρουσιάσει τα προβλεπόμενα έγγραφα που θα αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Πιστωτική Επιστολή σε αναμονή

Με την Πιστωτική Επιστολή σε αναμονή (Standby Letter of Credit, SBLC) η εκδότρια τράπεζα αναλαμβάνει την ανέκκλητη δέσμευση να καταβάλει στον δικαιούχο συγκεκριμένο ποσό, σε περίπτωση που ο εντολέας της Πιστωτικής Επιστολής σε αναμονή αδυνατεί να τηρήσει υποχρέωση που απορρέει από συγκεκριμένη σύμβαση.

Πού απευθύνονται

Η Ενέγγυα Πίστωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κυρίως εισαγωγική δραστηριότητα από χώρες του εξωτερικού.

Η Πιστωτική Επιστολή σε αναμονή απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις με εισαγωγική δραστηριότητα ή σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό.

Πώς ωφελείστε ως εισαγωγική επιχείρηση

  • Έχετε πρόσβαση σε εμπορική πίστωση ή παράταση υφιστάμενης πίστωσης από τον πωλητή.
  • Διασφαλίζετε τη διενέργεια πληρωμής ή την ανάληψη υποχρέωσης μελλοντικής πληρωμής από την εκδότρια τράπεζα, μετά τη φόρτωση των αγαθών και τη σύμφωνη παρουσίαση φορτωτικών εγγράφων.

Πώς ωφελείστε ως εξαγωγική επιχείρηση

  • Απαλείφετε τους κινδύνους χώρας και ξένης τράπεζας με την προσθήκη επιβεβαίωσης.
  • Απαλείφετε τον κίνδυνο αγοραστή.
  • Μπορείτε να δίνετε μεγαλύτερη εμπορική πίστωση στον αγοραστή.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Ενέγγυες Πιστώσεις ως μέσο χρηματοδότησης.

Πώς ενημερώνεστε

Για περισσότερες πληροφορίες για τα εργαλεία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία αίτησης, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους διεθνούς εμπορίου στο email:
Trade_and_Supply_Chain_Finance@eurobank.gr