Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα Pan-European Guarantee Fund (EGF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Πρόγραμμα Pan-European Guarantee Fund (EGF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Ευνοϊκοί όροι
τιμολόγησης
Για επιχειρήσεις
υφιστάμενες και νέες
Διάρκεια χρηματοδότησης
έως 6 χρόνια για νέες χρηματοδοτήσεις

Tο Pan- European Guarantee Fund (EGF) έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει μέσω παροχής εγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς επιχειρήσεις/τελικούς αποδέκτες που εκτιμάται πως αν δεν υπήρχε ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας της νόσου COVID-19 θα ήταν: (i) βιώσιμοι μακροπρόθεσμα και (ii) ικανοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις δανειστών ή άλλων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Στις 23/12/2021 η Eurobank υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία ενεργεί για λογαριασμό του EGF, παρέχοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων Μεσαίας και Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (Midcaps/Large Corporates) διοχετεύοντας σημαντικά κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους στα πλαίσια της εγγύησης που παρέχει η ΕΤεπ στο πρόγραμμα.

Προγράμματα για επιχειρήσεις

 • Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης με αριθμό απασχολούμενων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) : 
  • α) από  250 έως 3.000 (σε ενοποιημένη βάση) ή 
  • β) έως 250 με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €50εκ. και σύνολο ετήσιου  ισολογισμού άνω των €43εκ.
 • Επιχειρήσεις Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, (που απασχολούν τουλάχιστον 3.000 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)).

Χαρακτηριστικά προγραμμάτων

Σκοπός χρηματοδότησης

 • Κεφάλαια κίνησης 
 1. Αγορά εμπορευμάτων 
 2. Αγορά α’ υλών
 • Επενδύσεις (μόνο για Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης)
 1. Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 
 2. Έρευνα και ανάπτυξη
 3. Κτηριακές εργασίες (ανέγερση, ανακαίνιση και επέκταση πάγιων περιουσιακών στοιχείων).
 4. Άδειες επεξεργασίας, software κ.λπ. σε ενσώματα ή άυλα πάγια.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό της χρηματοδότησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων.

Σημειώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα «Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Επενδυτικού Σχεδίου» σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς της ΕΤΕπ, που περιέχονται αναλυτικά εδώ.

Ύψος χρηματοδότησης

Το ύψος του δανείου μπορεί να είναι έως 20€ εκατ. υπό προϋποθέσεις.

Διάρκεια χρηματοδότησης

Για νέες χρηματοδοτήσεις έως 6 έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος υπό προϋποθέσεις.

Επιλέξιμες μορφές χρηματοδότησης 

Χρεωλυτικά δάνεια τακτής λήξης (απλά ή ομολογιακά), Πιστώσεις μέσω Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού.

Επιτόκιο χρηματοδότησης

Euribor, πλέον περιθωρίου και της εκάστοτε εφαρμοζόμενης εισφοράς του Ν.128/75. Στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος εφαρμόζεται μειωμένο περιθώριο επιτοκίου σε σύγκριση με το περιθώριο που η Τράπεζα θα εφάρμοζε σε σύγκριση με μια παρόμοια χρηματοδότηση που δεν καλύπτεται από την Εγγύηση της ΕΤΕπ.

Νόμισμα

Ευρώ

Έξοδα φακέλου

Βάσει της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας

Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ενδεικτικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας Τελικού Αποδέκτη

 • Εταιρεία Μεσαίας ή Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης
 • Με νόμιμη λειτουργία και έδρα στην Ελλάδα
 • Κατά την 31/12/2019 δεν είναι ήδη «Προβληματική Επιχείρηση» (Undertaking in Difficulty), όπως ορίζεται:
  • στο άρθρο 2(18) του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΚΑΚ – General Block Exemption Regulation),
  • στο άρθρο 2(14) του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ABER),
  • στο άρθρο 3(5) του Αλιευτικού Απαλλακτικού Κανονισμού (FIBER)

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις 31 Δεκεμβρίου 2019 μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμες, εφόσον δεν αντιμετωπίζουν πλέον δυσκολίες κατά την ημερομηνία υπογραφής της συναλλαγής.

 • Δε δραστηριοποιείται σε κάποια αποκλειόμενη δραστηριότητα. Οι αποκλειόμενες δραστηριότητες περιγράφονται αναλυτικά εδώ
 • Δεν είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί/δεν έχει παραβιάσει κυρώσεις (Sanction Person/Sanctions) και δεν εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες.

Διαθεσιμότητα Προϊόντος

Το προϊόν είναι διαθέσιμο για τους πελάτες της Τράπεζας έως 31.12.2022.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα χρηματοδότησης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ειδικότερες προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα χρηματοδότησης σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, επικοινωνήστε με το  στέλεχος της εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Μονάδας  που σας εξυπηρετεί.