Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Covid-19

Πρόγραμμα χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Covid-19

Ευνοϊκοί όροι
τιμολόγησης
Έως 12,5 εκατ. ευρώ

χρηματοδότηση

Διεύρυνση
επιλέξιμων δαπανών

European Investment Bank image

Στο πλαίσιο της συμφωνίας Eurobank – ΕΤΕπ, το πρόγραμμα «Eurobank COVID-19 Response for SMEs & MidCaps» υποστηρίζει πρωταρχικά τις επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

Πρόγραμμα για επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αριθμό απασχολούμενων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) <250 (σε ενοποιημένη βάση).
 • Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης με αριθμό απασχολούμενων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) από 250 έως 3.000 (σε ενοποιημένη βάση).

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Ύψος χρηματοδότησης

Έως 12,5 εκατ. ευρώ (για επιχειρηματικά σχέδια με συνολικό κόστος έως 25 εκατ. ευρώ).

Διάρκεια χρηματοδότησης

2-5 χρόνια.

Επιτόκιο χρηματοδότησης

Τιμολόγηση με ευνοϊκούς όρους λόγω της συνεργασίας με την ΕΤΕπ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης

Χρηματοδότηση αναγκών που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως ενδεικτικά αποθεμάτων (πρώτων υλών, ημιτελών προϊόντων και εμπορευμάτων) και απαιτήσεων κόστους μισθοδοσίας, πληρωμών φόρων (συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των δασμών), εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, διοικητικών δαπανών και λοιπών λειτουργικών δαπανών.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις/δραστηριότητες/δαπάνες (ενδεικτικά)

 • Παραγωγή και εμπορία υλικών πολέμου παντός τύπου (όπλα, πυρομαχικά, στρατιωτικός εξοπλισμός).
 • Παραγωγή και διευκόλυνση χρήσης τυχερών παιχνιδιών και σχετικού εξοπλισμού.
 • Παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση, διανομή και διευκόλυνση χρήσης καπνού και συναφών προϊόντων.
 • Δραστηριότητες με περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δεν μπορούν να περιοριστούν ή να αντισταθμιστούν.
 • Αμιγώς κατασκευαστική δραστηριότητα οικοδομών και real estate development.
 • Δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο διχογνωμίας από ηθική άποψη, όπως πειράματα σε ζώα, κλωνοποίηση ανθρώπων κ.λπ.
 • Αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
 • Χρηματοδότηση υπεραξίας που προκύπτει από αγορά ή συγχώνευση (goodwill).
 • Χρηματοδότηση για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ισχυρό μερίδιο αγοράς ή αδειών/δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.
 • Λοιπές δραστηριότητες που εξαιρούνται με βάση τα κριτήρια της ΕΤΕπ.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ειδικότερες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, επικοινωνήστε με το στέλεχος της εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Μονάδας που σας εξυπηρετεί.

 

Η ΕΤΕπ, το πιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει σε συνεργασία με εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης για την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των στόχων της ΕΕ.

Η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος καθίσταται δυνατή με την υποστήριξη της ΕΤΕπ.