Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
H ρήτρα αυτή αφορά το περιεχόμενο κάθε ιστοσελίδας του διαδραστικού εργαλείου Model Portfolio.

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες του παρόντος παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν, άμεσα ή έμμεσα, επενδυτική ή άλλη συμβουλή, δεν αποτελούν προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης ή εν γένει προσφορά ή πρόσκληση για κατάρτιση συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται.

Οι επενδύσεις που αναλύονται μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους, τις ανάγκες τους, τη γνώση και την εμπειρία τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι επενδυτές πρέπει να αξιολογούν οι ίδιοι τις επενδύσεις τους ή να διαθέτουν επαγγελματική, νομική, φορολογική ή άλλου είδους κατάλληλη συμβουλή για να προβούν στην αξιολόγησή των επενδύσεών τους και των κινδύνων που αυτές ενέχουν.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί. Οι απόψεις που διατυπώνονται ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου Eurobank.

Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλόλητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από τις εταιρείες του Ομίλου Eurobank ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους ή τα στελέχη τους ή τους υπαλλήλους τους όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος.

Τα αναφερόμενα στο παρόν αριθμητικά/ποσοστιαία παραδείγματα είναι καθαρά ενδεικτικά και δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι π.χ. οι αναφερόμενες ενδεικτικές κατανομές (ή οποιεσδήποτε άλλες υποθέσεις) ισχύουν ή θα πραγματοποιηθούν.

Οι επενδύσεις, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε ΟΣΕΚΑ, δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Οι επενδυτές καλούνται να ανατρέχουν και να διαβάζουν τα έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές και τα ενημερωτικά δελτία των ΟΣΕΚΑ, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.