Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητέ πελάτη, 

Κατόπιν ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Σπίτι μου», διαπιστώσαμε ότι έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το Πρόγραμμα εξάμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης του δανείου σας αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπαγωγής σας στο πρόγραμμα.

Κατόπιν απόφασης των φορέων υλοποίησης του προγράμματος, το αργότερο έως τις 29.02.2024 θα πρέπει να προβείτε σε μία από τις δύο ενέργειες:

α) Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε τη δανειοδότηση μέσω της υπαγωγής σας στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου», θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα παράτασης 60 ημερών για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης του δανείου.

Στείλτε με email στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί υπεύθυνη δήλωση προς την Τράπεζα Eurobank AE με θέμα «Παράταση εκταμίευσης δανείου μέσω του Προγράμματος Σπίτι μου» όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας, το ΑΦΜ και το λεκτικό: «Παρακαλώ για την υποβολή αιτήματος παράτασης 60 ημερών για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης του δανείου μου μέσω του Προγράμματος Σπίτι μου».

Εναλλακτικά, ελάτε στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί για να υποβάλετε αίτημα παράτασης.

β) Εφόσον δεν έχετε πλέον ενδιαφέρον να συνεχίσετε τη δανειοδότηση μέσω της υπαγωγής σας στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου», θα πρέπει να προσκομίσετε ή να αποστείλετε μέσω email στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί υπεύθυνη δήλωση προς την Τράπεζα Eurobank AE με θέμα: Ακύρωση αίτησης δανειοδότησης  μέσω της υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου» όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας, το ΑΦΜ και το λεκτικό:

Δηλώνω ότι:
α) Γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου, ανακαλώ ρητά, οριστικά και ανεπιφύλακτα την αίτηση που υπέβαλα στο όνομά μου για τη δανειοδότησή μου μέσω της υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου», διατηρώντας το δικαίωμα να υποβάλω στο μέλλον νέα αίτηση στην τράπεζά σας προς αξιολόγηση, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι σχετικές προϋποθέσεις υπαγωγής και είναι ενεργό το πρόγραμμα.
β) Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι με την ανάκληση της αίτησής μου αποδεσμεύεται το κεφάλαιο της σχετικής συγχρηματοδότησης.
γ) Σας εξουσιοδοτώ να ενημερώσετε τους αρμόδιους φορείς του προγράμματος για την παρούσα δήλωση ανάκλησης.

Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε ή αποστείλετε καμία από τις παραπάνω δηλώσεις έως την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ή δεν έχετε ενημερώσει το κατάστημα που σας εξυπηρετεί αναφορικά με την πρόθεση σας ως προς τις παραπάνω ενέργειες, θα θεωρηθεί ότι πρόκειται για σιωπηρή ανάκληση της αίτησης δανειοδότησής σας μέσω του Προγράμματος «Σπίτι μου» και θα ακολουθήσει η απένταξη σας από το πρόγραμμα και η αποδέσμευση του ποσού συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην αίτηση σας από τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος.

Παρακαλούμε πολύ για την εμπρόθεσμη ανταπόκριση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα που σας εξυπηρετεί ή το EuroPhone Banking στο 219555000.

Με εκτίμηση