Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην προωθητική ενέργεια
«Μεταφορά Μισθοδοσίας/Σύνταξης με 5% €πιστροφή για ένα χρόνο σε επιλεγμένους συνεργάτες»
Ιανουάριος–Μάρτιος 2020

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η Τράπεζα»), με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, η οποία υποκαταστάθηκε από τις 20-03-2020 και εφεξής, ως καθολική διάδοχος λόγω διάσπασης με απόσχιση του τραπεζικού κλάδου, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», κατά το χρονικό διάστημα από 07.01.2020 έως και 31.03.2020 (εφεξής «η Προθεσμία»), διοργανώνει ειδική προωθητική ενέργεια με τίτλο «Μεταφορά Μισθοδοσίας/Σύνταξης με 5% €πιστροφή για ένα χρόνο σε επιλεγμένους συνεργάτες» (εφεξής «η Ενέργεια»), με έπαθλο 5% €πιστροφή για ένα χρόνο στο σύνολο των συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας Eurobank που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής «το Πρόγραμμα»)στα πρατήρια ΕΚΟ και τα σουπερμάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, μασούτης και Χαλκιαδάκης που συμμετέχουν σε αυτό (το Πρόγραμμα) (εφεξής «το Δώρο»), σύμφωνα με τους κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους:

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο οι πελάτες της Τράπεζας που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι, των οποίων ο μισθός/σύνταξη δεν πιστώνεται ήδη σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούν στην Τράπεζα, και οι οποίοι έχουν λάβει σχετική ενημέρωση για συμμετοχή σε αυτήν (την Ενέργεια): α) από εκπρόσωπο της Τράπεζας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, β) από εκπρόσωπο της Τράπεζας μέσω προσωπικής προφορικής επικοινωνίας, γ) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), δ) μέσω γραπτού μηνύματος (SMS ή μέσω Viber), ε) μέσω οθόνης σε ΑΤΜ της Τράπεζας ή στ) μέσω οθόνης splash screen στο e-Banking της Τράπεζας (εφεξής «οι Δικαιούχοι Συμμετοχής»).
 2. Συμμετοχή: Οι Δικαιούχοι Συμμετοχής συμμετέχουν αυτόματα στην Ενέργεια εφόσον, κατά τα ειδικότερα υπό 3. κατωτέρω προβλεπόμενα, προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

  (α) Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Εκδηλώσουν, στο κατάστημα που τους εξυπηρετεί, το ενδιαφέρον τους για τη μεταφορά της μισθοδοσίας/σύνταξής τους στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας (ήτοι από 07.01.2020 έως και 31.03.2020), εκτός των υπό 1.γ), 1.δ), 1.ε) και 1.στ) ανωτέρω προβλεπόμενων περιπτώσεων (τρόπων ενημέρωσης), που δεν απαιτείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος σε κατάστημα.

  (β) Μεταφορά Μισθοδοσίας/Σύνταξης: Μεταφέρουν τη μισθοδοσία/σύνταξή τους στην Τράπεζα. Συγκεκριμένα, εντός της Προθεσμίας θα πρέπει να ανοίξουν ως πρώτοι δικαιούχοι (η προϋπόθεση πρώτου δικαιούχου ισχύει μόνο για τη μεταφορά της μισθοδοσίας), σε κατάστημα της Τράπεζας που τους εξυπηρετεί, νέο λογαριασμό μισθοδοσίας/σύνταξης (για τη μεταφορά μισθοδοσίας σημειώνεται ότι τυχόν υπάρχων λογαριασμός θα πρέπει να μετατραπεί σε λογαριασμό Μισθοδοσίας/Σύνταξης, ενώ για τη μεταφορά σύνταξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και υφιστάμενος λογαριασμός χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα η μετατροπή του σε Μισθοδοσίας/Σύνταξης ), και, στη συνέχεια, να πιστωθεί η μισθοδοσία/σύνταξή τους στο νέο λογαριασμό που ανοίχθηκε (ή μετατράπηκε) προς το σκοπό αυτό στην Τράπεζα ή σε υφιστάμενο λογαριασμό (για σύνταξη) έως και 30.06.2020.
 3. Προϋποθέσεις Απόδοσης Δώρου/Δικαιούχοι Δώρου: Οι Δικαιούχοι Συμμετοχής, υπό τις πρόσθετες προϋποθέσεις: α) ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί προηγούμενη πίστωση μισθοδοσίας/σύνταξής τους σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό που αυτοί τηρούν στην Τράπεζα εντός των προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών και β) ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την Τράπεζα από 01.01.2020 έως και 31.07.2020:

  α) Δικαιούνται, εφόσον η πρώτη πίστωση μισθού/σύνταξής τους πραγματοποιηθεί στην Τράπεζα έως και 30.06.2020 (και υπό τις υπό 2. ανωτέρω προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής), να λάβουν το Δώρο, ήτοι 5% €πιστροφή για ένα χρόνο στο σύνολο των συναλλαγών που αυτοί θα πραγματοποιήσουν με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας Eurobank που συμμετέχει στο Πρόγραμμα στα πρατήρια ΕΚΟ και σουπερμάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, μασούτης και Χαλκιαδάκης που συμμετέχουν σε αυτό. Σημειώνεται ότι:
  • Το μέγιστο όριο εξαργύρωσης ευρώ €πιστροφή ανέρχεται σε 1.000€ ανά πελάτη ετησίως.
  • Το Δώρο στους εμπόρους ΕΚΟ δεν ισχύει για συναλλαγές αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ή συναλλαγές άνω των 300€ ανά συναλλαγή. Το Δώρο θα ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα πρώτης πίστωσης της μισθοδοσίας/σύνταξης και θα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία ενεργοποίησης. Για παράδειγμα, εάν η πρώτη πίστωση μισθοδοσίας/σύνταξης πραγματοποιηθεί στις 28.02.2020 και πληρούνται και οι λοιπές στο πλαίσιο της Ενέργειας προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το Δώρο(5% €πιστροφή στους επιλεγμένους συνεργάτες του Προγράμματος) θα ενεργοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31.03.2020 με ισχύ έως και 31.03.2021. Η απόδοση των ευρώ €πιστροφή του Δώρου θα πραγματοποιείται σε ενεργή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα του πελάτη που συμμετέχει στο Πρόγραμμα €πιστροφή σύμφωνα με τους λοιπούς γενικούς όρους αυτού.
   β) Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η πρώτη πίστωση μισθού/σύνταξής τους στην Τράπεζα έως και τις 30.06.2020, οι Δικαιούχοι Συμμετοχής δεν δικαιούνται του Δώρου, ακόμη κι αν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της Ενέργειας.

  β) Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η πρώτη πίστωση μισθού/σύνταξής τους στην Τράπεζα έως και τις 30.06.2020, οι Δικαιούχοι Συμμετοχής δεν δικαιούνται του Δώρου, ακόμη κι αν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της Ενέργειας.

 4. Απόδοση Δώρου: Προκειμένου να είναι δυνατή η απόδοση του Δώρου, ήτοι του 5% €πιστροφή στους επιλεγμένους συνεργάτες του Προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους του Δώρου, οι Δικαιούχοι Συμμετοχής, που δικαιούνται του Δώρου κατά τα υπό 2. και 3. ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα, θα πρέπει: 

  α) Να διαθέτουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Δώρου, ήτοι για ένα έτος από την ημερομηνία ενεργοποίησης του Δώρου, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα της Τράπεζας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, στην οποία θα πιστώνονται τα ευρώ €πιστροφή του Δώρου σύμφωνα με τους παρόντες όρους, αλλά και τους όρους του Προγράμματος. Η εξαργύρωση των ευρώ €πιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο Πρόγραμμα και σύμφωνα με τους όρους αυτού. Για τον τρόπο εξαργύρωσης των ευρώ €πιστροφή και γενικά για το Πρόγραμμα ενημερωθείτε αναλυτικά στο eurobank.gr/epistrofi.

  β) Να εξακολουθεί να πιστώνεται ο μισθός/σύνταξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Δώρου στην Τράπεζα.
 5. Όροι: Οι όροι της Ενέργειας θα παραμείνουν αναρτημένοι, όπως εκάστοτε ισχύουν, από 07.01.2020 έως και 31.07.2020 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας eurobank.gr.
 6. Τροποποίηση/Ματαίωση: Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της Ενέργειας, μεταβολής του Δώρου και εν γένει μεταβολής των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής της Ενέργειας συνεπεία σπουδαίου λόγου. Η Τράπεζα θα γνωστοποιεί την τυχόν ματαίωση ή μεταβολή μέσω ανακοινώσεων που θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της eurobank.gr μαζί με τους νέους κάθε φορά όρους.
 7. Άρνηση Συμμετοχής: Πελάτες οι οποίοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ενέργεια μπορούν να αρνηθούν τη συμμετοχή τους υποβάλλοντας σχετική προφορική δήλωση προς την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking, στον τηλεφωνικό αριθμό 2109555000, μέχρι και τις 31.03.2020. Στην περίπτωση που δεν δηλώσουν την άρνησή τους κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 8. Ανεπιφύλακτη Αποδοχή: Η μη άρνηση συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω υπό 7. προβλεπόμενα, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.