Όροι & Προϋποθέσεις | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία» (εφεξής «η Τράπεζα»), µε Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000223001000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, διοργανώνει, κατά το χρονικό διάστηµα από 15.07.2019 έως και 30.09.2019 (εφεξής «η Προθεσµία»), ειδική προωθητική ενέργεια για τους πελάτες της που µόλις ενηλικιώθηκαν µε τίτλο «Καλωσόρισµα» (εφεξής «η Ενέργεια»), η οποία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια: Στην Ενέργεια συµµετέχουν αποκλειστικά οι πελάτες της Τράπεζας, οι οποίοι α) έχουν λάβει σχετική ενηµέρωση µέσω ειδικής επιστολής από την Τράπεζα και οι οποίοι β) κατά τη διάρκεια της Προθεσµίας (ήτοι από 15.07.2019 έως και 30.09.2019) σωρευτικά β.1) θα εκδώσουν χρεωστική κάρτα Debit Mastercard της Τράπεζας, η οποία θα παραµείνει ενεργή έως και τις 31.10.2019, β.2) θα εγγραφούν στην υπηρεσία e-Banking της Τράπεζας και β.3) θα δηλώσουν µέσω καταστήµατος της Τράπεζας τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους (e-mail address) (εφεξής «οι Πελάτες» και έκαστος αυτών «ο Πελάτης»).
 2. Άρνηση Συµµετοχής: Πελάτες, στους οποίους απεστάλη η ανωτέρω υπό 1.α) αναφερόµενη ενηµέρωση και οι οποίοι δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Ενέργεια, µπορούν να αρνηθούν τη συµµετοχή τους υποβάλλοντας σχετική δήλωση προς την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking στον τηλεφωνικό αριθµό 2109555000, το αργότερο μέχρι και τις 30.09.2019. Στην περίπτωση που δεν δηλώσουν την άρνησή τους κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τη συµµετοχή τους σύµφωνα µε τους παρόντες όρους.
 3. Δώρο Πελάτη: Ο Πελάτης που πληροί τις παραπάνω υπό 1 αναφερόµενες προϋποθέσεις θα λάβει συνολικά ως δώρο είκοσι (20) ευρώ €πιστροφή. Το ανώτατο ποσό πίστωσης ανά Πελάτη είναι είκοσι (20) ευρώ €πιστροφή.
 4. Χρόνος Απόδοση Δώρων: Η πίστωση των είκοσι (20) ευρώ €πιστροφή σε κάθε Πελάτη θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και τις  31.10.2019.
 5. Τρόπος Απόδοσης Δώρων: Τα είκοσι (20) ευρώ €πιστροφή θα πιστωθούν σε ενεργή κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) του Πελάτη που συµµετέχει στο πρόγραµµα επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής «το Πρόγραµµα»), υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την Τράπεζα κατά το χρόνο της πίστωσης. Για τους τρόπους εξαργύρωσης των ευρώ €πιστροφή και γενικά για το Πρόγραµµα ενηµερωθείτε αναλυτικά στο www.eurobank.gr/epistrofi.
 6. Πώς γίνεται η έκδοση χρεωστικής κάρτας Debit Mastercard: Μέσω οποιουδήποτε καταστήµατος της Τράπεζας.
 7. Εγγραφή στην υπηρεσία e-Banking: Οι πελάτες µπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία e-Banking (ήτοι να αποκτήσουν κωδικούς σύνδεσης) µε τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:
  α) Μέσω της σελίδας Πώς αποκτάτε online κωδικούς σύνδεσης στο www.eurobank.gr εφόσον είναι κάτοχοι πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας της Τράπεζας (µε χρήση του αριθµού και του PIN της κάρτας και του αριθµού κινητού τηλεφώνου τους που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα).
  β) Μέσω του EuroPhone Banking εφόσον είναι κάτοχοι EuroPhone Banking PIN.
  γ) Σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας.
  Αναλυτικές πληροφορίες για όλους τους τρόπους εγγραφής υπάρχουν στην ενότητα του e-Banking της Τράπεζας στο www.eurobank.gr.
 8. Όροι Ματαίωση Τροποποίηση: Η Ενέργεια διέπεται από τους παρόντες όρους, που βρίσκονται αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα www.eurobankyouthproject.gr/welcome από 15.07.2019 έως και 31.10.2019. Η Eurobank δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, ακόµη δε και να µαταιώσει την Ενέργεια, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης στην ιστοσελίδα www.eurobankyouthproject.gr/welcome.
 9. Συναινέσεις: Η συµµετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της Ενέργειας όπως παρατίθενται στο παρόν.