Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Όροι & Προϋποθέσεις
«Ενέργεια προώθησης Eurobank Youth Project»
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα»), με Αρ. ΓΕΜΗ 154558160000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, διοργανώνει, κατά το χρονικό διάστημα από 11.10.2021 έως και 10.12.2021 (εφεξής «η Προθεσμία»), ειδική προωθητική ενέργεια για τους πελάτες της που μόλις ενηλικιώθηκαν με τίτλο «Καλωσόρισμα» (εφεξής «η Ενέργεια»), η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια: Στην Ενέργεια συμμετέχουν αποκλειστικά οι πελάτες της Τράπεζας, οι οποίοι α) έχουν λάβει σχετική ενημέρωση μέσω ειδικής επιστολής από την Τράπεζα και οι οποίοι β) στη διάρκεια της Προθεσμίας (ήτοι από 11.10.2021 έως και 10.12.2021) σωρευτικά β.1) θα εκδώσουν χρεωστική κάρτα Debit Mastercard της Τράπεζας, η οποία θα παραμείνει ενεργή έως και τις 10.12.2021, β.2) θα εγγραφούν στην υπηρεσία e-Banking της Τράπεζας και β.3) θα δηλώσουν μέσω καταστήματος της Τράπεζας τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους (email address) (εφεξής «οι Πελάτες» και έκαστος αυτών «ο Πελάτης»).
 2. Άρνηση Συμμετοχής: Πελάτες στους οποίους απεστάλη η ανωτέρω υπό 1.α) αναφερόμενη ενημέρωση και οι οποίοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ενέργεια μπορούν να αρνηθούν τη συμμετοχή τους υποβάλλοντας σχετική δήλωση προς την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking στον τηλεφωνικό αριθμό 2109555000, το αργότερο μέχρι και τις 10.12.2021. Στην περίπτωση που δεν δηλώσουν την άρνησή τους κατά τα ανωτέρω θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 3. Δώρο Πελάτη: Ο Πελάτης που πληροί τις παραπάνω υπό 1 αναφερόμενες προϋποθέσεις θα λάβει συνολικά ως δώρο είκοσι (20) ευρώ €πιστροφή. Το ανώτατο ποσό πίστωσης ανά Πελάτη είναι είκοσι (20) ευρώ €πιστροφή.
 4. Χρόνος Απόδοσης Δώρων: Η πίστωση των είκοσι (20) ευρώ €πιστροφή σε κάθε Πελάτη θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και τις 31.01.2022.
 5. Τρόπος Απόδοσης Δώρων: Τα είκοσι (20) ευρώ €πιστροφή θα πιστωθούν σε ενεργή κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) του Πελάτη που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής «το Πρόγραμμα»), υπό την προϋπόθεση ότι η κάρτα θα έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της πίστωσης του Δώρου και ο Πελάτης δεν θα παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τράπεζα κατά τον χρόνο της πίστωσης. Για τους τρόπους εξαργύρωσης των ευρώ €πιστροφή και γενικά για το Πρόγραμμα ενημερωθείτε αναλυτικά στο www.eurobank.gr/epistrofi.
 6. Πώς γίνεται η έκδοση χρεωστικής κάρτας Debit Mastercard: Μέσω οποιουδήποτε καταστήµατος της Τράπεζας.
 7. Εγγραφή στην υπηρεσία e-Banking: Οι πελάτες µπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία e-Banking (ήτοι να αποκτήσουν κωδικούς σύνδεσης) µε τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

  α)
  Μέσω της σελίδας Πώς αποκτάτε online κωδικούς σύνδεσης στο eurobank.gr εφόσον είναι κάτοχοι πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας της Τράπεζας (µε χρήση του αριθµού και του PIN της κάρτας και του αριθµού κινητού τηλεφώνου τους που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα).
  β)
  Μέσω του EuroPhone Banking εφόσον είναι κάτοχοι EuroPhone Banking PIN.
  γ)
  Σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας.

  Αναλυτικές πληροφορίες για όλους τους τρόπους εγγραφής υπάρχουν στην ενότητα του e-Banking της Τράπεζας στο www.eurobank.gr.
 8. Όροι Ματαίωση Τροποποίηση: Η Ενέργεια διέπεται από τους παρόντες όρους, που βρίσκονται αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα www.eurobankyouthproject.gr/welcome από 11.10.2021 έως και 31.01.2022. Η Eurobank δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, ακόµη δε και να µαταιώσει την Ενέργεια, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης στην ιστοσελίδα www.eurobankyouthproject.gr/welcome.
 9. Συναινέσεις: Η συµµετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της Ενέργειας όπως παρατίθενται στο παρόν.