Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
 1. Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») διέπουν τη χρήση της εφαρμογής Chat (περαιτέρω η «Εφαρμογή») που διατίθεται είτε στον διαδικτυακό τόπο www.eurobank.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος») της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («ημών» ή/ και της «Τράπεζας»), στους χρήστες της Εφαρμογής στο Διαδικτυακό Τόπο, είτε στο ειδικότερο πεδίο του Διαδικτυακού Τόπου που αφορά στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) της Τράπεζας, στο οποίο εισέρχονται οι πελάτες της Τράπεζας με τα στοιχεία σύνδεσής τους (username, password) (οι ανωτέρω χρήστες ή πελάτες θα αναφέρονται περαιτέρω «εσείς»). Η Εφαρμογή παρέχει σε εσάς τη δυνατότητα, κατά περίπτωση, είτε λήψης απαντήσεων με αυτόματο τρόπο σε ερωτήματά σας είτε απευθείας συνομιλίας, με μηνύματα μέσω της Εφαρμογής, με εκπροσώπους της Τράπεζας. Η χρήση της Εφαρμογής παρέχεται προκειμένου να λαμβάνετε άμεσα πληροφορίες που αφορούν την πλοήγησή σας στο Διαδικτυακό Τόπο ή/ και απαντήσεις σε ερωτήματά σας που αφορούν, μεταξύ άλλων, προϊόντα ή/ και υπηρεσίες της Τράπεζας.
  Εφόσον χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, καθώς τους Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι, εφόσον γίνεται μέσω της Εφαρμογής επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, παρέχετε ρητώς τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Τράπεζα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην «Ενημέρωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο χρήσης του Chat». Επίσης, σε περίπτωση που παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων φυσικών προσώπων συνεπάγεται ότι έχετε προηγουμένως ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά με προσήκοντα τρόπο και έχετε εξασφαλίσει, εφόσον απαιτείται, τη σχετική συγκατάθεσή τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τα ανωτέρω, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή. Οι παρόντες Όροι συμπληρώνονται από τους Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, που έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο, σε περίπτωση δε σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Όρων και των Όρων Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, υπερισχύουν οι παρόντες Όροι.
 2. Κάνοντας χρήση της Εφαρμογής, συμφωνείτε ρητώς να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους, την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τα χρηστά ήθη. Ενδεικτικώς, αναλαμβάνετε ρητώς, κατά τη χρήση της Εφαρμογής:
  α. να μην προβαίνετε σε πράξη ή παράλειψη που θα επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της Εφαρμογής ή/ και του Διαδικτυακού Τόπου ή/ και των συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας ή τρίτων (π.χ. μετάδοση ιών),

  β. να μην αποστέλλετε μηνύματα με περιεχόμενο εξυβριστικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, τρομοκρατικό, συκοφαντικό, άσεμνο ή ψευδές, 

  γ. να μην παραβιάζετε δικαιώματα τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος τρίτων προσώπων στο ιδιωτικό απόρρητο (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη διαβίβαση πληροφοριών τρίτων προσώπων), 

  δ. να μην διαβιβάζετε πληροφορίες πέραν των ελάχιστων αναγκαίων για τον σκοπό της επικοινωνίας σας μέσω της Εφαρμογής, και σε κάθε περίπτωση να μην διαβιβάζετε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών που αφορούν είτε εσάς είτε τρίτα πρόσωπα (δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό) ή/ και δεδομένα που αφορούν που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα είτε δικά σας είτε τρίτων προσώπων.

 3. Η Τράπεζα δικαιούται να διακόψει, μερικά ή ολικά, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα χρήσης της Εφαρμογής, οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση της. Πέραν του δικαιώματος αυτού, η Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε να διακόψει, μερικά ή ολικά, προσωρινά ή οριστικά, τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας, κατά την ελεύθερη κρίση της Τράπεζας, με τους παρόντες Όρους. 
 4. Η Τράπεζα δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα, την αδιάκοπη χρήση ή πρόσβαση στην Εφαρμογή, ούτε την ορθότητα, την πληρότητα, την ακεραιότητα, το χρονικά επίκαιρο, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν προκύπτει δική της ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης της Εφαρμογής και των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτής. Οι πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω της Εφαρμογής δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή της πράξης η οποία επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Οφείλετε να εξετάσετε και να αξιολογήσετε της παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσετε με βάση την ιδιωτική της βούληση. Δεν ευθυνόμαστε για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται μέσω της Εφαρμογής. 
 5. Έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους καθώς και την «Ενημέρωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο χρήσης του Chat», όποτε το κρίνουμε αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση ξεκινάει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο. Οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των παρόντων Όρων ή της ανωτέρω Ενημέρωσης. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και τον Διαδικτυακό Τόπο μετά την ανάρτηση των νέων Όρων/ της νέας Ενημέρωσης, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις (ή/ και συναινείτε σχετικώς).
 6. Οι Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

Ενημέρωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο χρήσης του Chat

Η Τράπεζα σας ενημερώνει, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που κάνουν χρήση της Εφαρμογής («εσείς»). Η Εφαρμογή διατίθεται στο ειδικότερο πεδίο του διαδικτυακού τόπου www.eurobank.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος») καθώς και της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) της Τράπεζας,  με σκοπό τη λήψη απαντήσεων σε ερωτήματά τους που αφορούν, μεταξύ άλλων, προϊόντα ή/ και υπηρεσίες της Τράπεζας, με απευθείας συνομιλία, με μηνύματα μέσω της Εφαρμογής, με εκπροσώπους της Τράπεζας. Η παρούσα ενημέρωση είναι ειδική και συμπληρωματική με την ενημέρωση που σας έχει ήδη παράσχει η Τράπεζα μέσω του Γενικού Εντύπου Ενημέρωσης αυτής για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της (https://www.eurobank.gr/el/gdpr-prosopika-dedomena).

 1. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Τράπεζα είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσιο τυχόν ερωτημάτων που θέτετε μέσω της Εφαρμογής και των απαντήσεων που λαμβάνετε μέσω αυτής από την Τράπεζα (συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας και ώρας που θέσατε τα σχετικά ερωτήματα και λάβατε τις απαντήσεις, καθώς και τυχόν άλλα  προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο Γενικό Έντυπο Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων). Η παροχή των δεδομένων αυτών συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την απάντηση στα ερωτήματα που θέτετε μέσω Chat. Σε περίπτωση που παρέχετε στην Τράπεζα, μέσω της Εφαρμογής, προσωπικά δεδομένα τρίτων φυσικών προσώπων συνεπάγεται ότι έχετε προηγουμένως ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά με προσήκοντα τρόπο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Τράπεζα (π.χ. δίδοντας αντίγραφο της παρούσας ενημέρωσης) και έχετε εξασφαλίσει, εφόσον απαιτείται, τη σχετική συγκατάθεσή τους. 
  1. Ο σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων από την Τράπεζα είναι:
   α. Η απάντηση στα ερωτήματα τα οποία θέτετε μέσω της Εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή η νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προκύπτουν από τις ερωτήσεις σας) είναι η εκ μέρους σας παρεχόμενη συγκατάθεση, δια της σαφούς 
   θετικής ενέργειας υποβολής των ερωτημάτων μέσω της Εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση καλείσθε και αναμένεται να μην διαβιβάζετε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών που αφορούν είτε εσάς είτε τρίτα πρόσωπα (δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό) ή/ και δεδομένα που αφορούν που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα είτε δικά σας είτε τρίτων προσώπων μέσω της Eφαρμογής, σε αντίθετη δε περίπτωση η Τράπεζα θα θεωρεί ότι έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών (ή ότι έχετε εξασφαλίσει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης ως ανωτέρω, τη ρητή συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων προσώπων για την διαβίβαση των δεδομένων τους στην Τράπεζα στο πλαίσιο της Εφαρμογής και την επεξεργασία αυτών από την Τράπεζα) ή/ κα
   β. η αναβάθμιση/ βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας ή τρίτων (ενδεικτικά των εταιρειών του ομίλου Eurobank, όπως ορίζεται κατωτέρω), συμπεριλαμβανομένης και της αναβάθμισης/ βελτίωσης της Εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή η νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα σχετικά υπέρτερα έννομα συμφέροντα της Τράπεζας ή των εν λόγω τρίτων.

   Η Τράπεζα για τους ανωτέρω σκοπούς δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ σας.
  2. Αποδέκτες των αναγκαίων, µε βάση τον σκοπό της εκάστοτε διαβίβασης, δεδομένων σας, ενδέχεται να είναι οι κατωτέρω: 
   α) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι και µέλη διοίκησης της Τράπεζας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.
   β) Εταιρείες του ομίλου Eurobank, ήτοι του ομίλου της Τράπεζας και του ομίλου της μητρικής αυτής εταιρείας «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία».
   γ) Εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα.
   δ) Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές και πάροχοι συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 
   ε) Πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής (περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους) ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστηµάτων και δικτύων, περιλαµβανοµένων των επιγραµµικών συστηµάτων και πλατφορµών. Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας (ενδεικτικά πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, e-mail, φιλοξενίας στο διαδίκτυο, εφαρµογών αποστολής µηνυµάτων). 
   στ) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνοµικές, φορολογικές, δηµόσιες/διοικητικές αρχές, λοιπές αρχές ή φορείς ή µέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 
   ζ) Τυχόν λοιποί αποδέκτες που αναφέρονται στο Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία. 
  3. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/ και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόµων συμφερόντων. Ειδικότερα και σε περίπτωση που δεν συντρέχει άλλος λόγος τήρησης των δεδομένων, τα εν λόγω δεδομένα θα καταστρέφονται μετά το πέρας 1 έτους από την σχετική επικοινωνία μέσω της Εφαρμογής.
  4. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας για την προστασία των δεδομένων σας, όπως προσδιορίζονται στο Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στον Τοµέα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού (Retail Business Planning) και Customer Excellence Retail Banking, Σινιόσογλου 6, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο info@eurobank.gr. 
   Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας µε οποιονδήποτε τρόπο. Για την 
   αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Πολίτες - Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 
  5. Μπορείτε να επικοινωνείτε µε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Σινιόσογλου 6, T.K. 14234 Νέα Ιωνία ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobank.gr.
  6. Η Τράπεζα ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση.