Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στη διαχείριση διαθεσίμων και τις αγορές κεφαλαίου μεριμνούμε για την κερδοφορία της Eurobank. Αξιοποιούμε τις χρηματοοικονομικές εφαρμογές του dealing room. Ενημερώνουμε έγκαιρα για τη ρευστότητα, το ενεργητικό, το παθητικό, τις οφειλές και τον κίνδυνο στις συναλλαγές.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Οι εργαζόμενοί μας στη διαχείριση διαθεσίμων αναλύουν χρηματοοικονομικά δεδομένα για να εξηγήσουν πώς επηρεάζονται τα επενδυτικά προγράμματα της Eurobank από τις τιμές, τις αποδόσεις, τις μελλοντικές τάσεις στον κίνδυνο κ.λπ.

Καταρτίζουν προβλέψεις και παρακολουθούν πώς αξιοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία, τα διαθέσιμα κεφάλαια και η ρευστότητα της Eurobank.

Βασικές δεξιότητες

Οι άνθρωποί μας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις χρηματοοικονομικής ανάλυσης και επενδυτικής τραπεζικής. Γνωρίζουν τους κανόνες διαπραγμάτευσης των επενδυτικών προϊόντων. Παρακολουθούν συστηματικά το ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον.

Με σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές αναλύουν τα οικονομικά δεδομένα. Έτσι είναι σε θέση να αξιολογούν εγκαίρως τους κινδύνους και να λαμβάνουν μέτρα διαχείρισής τους.

Σύμφωνα με τις ανάγκες και το προφίλ κάθε πελάτη, προτείνουν κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες. Με βάση ένα μοντέλο ανοιχτής επικοινωνίας, χτίζουν αμοιβαία αποδοτικές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στη διαχείριση διαθεσίμων και αγορές κεφαλαίου της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.