Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τα προηγούμενα χρόνια η ελληνική οικονομία ανέκτησε πλήρως τις απώλειες ανταγωνιστικότητας τιμών. Ωστόσο, η εξωστρέφειά της υστερεί ακόμα έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών είναι αναγκαίο να αυξηθούν σε όγκο, να βελτιώσουν το τεχνολογικό περιεχόμενο, την κλαδική διαφοροποίηση και τον γεωγραφικό προσανατολισμό τους. Προς τούτο, προτείνεται δέσμη προτάσεων πολιτικής.